Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden?

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden efter utgånget ansökningsdatum? Och detta utan att informera de anbudsansökande som redan lämnat in?

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Tidsfristerna regleras i 8 kap. LOU och LUF. I dessa kapitel finns bestämmelser som anger vissa minimifrister och när dessa kan förkortas eller måste förlängas på grund av särskilda omständigheter. Frågan är då om anbudsansökningstiden får förlängas också vid andra situationer samt efter att fristen löpt ut. Varken bakomliggande direktiv eller LOU besvarar frågan närmare, även praxis är sparsam. Vår uppfattning, i brist på närmare vägledning men med visst stöd av doktrin, är att det som huvudregel inte är tillåtet att förlänga tidsfristen efter det att upphandlingen har påbörjats. Den tid som angetts i annonsen kan i vart fall inte ändras väsentligt utan att den upphandlande myndigheten måste avbryta upphandlingen och annonsera en ny. Anledningen till detta är att potentiella leverantörer kan ha avstått från att ansöka på grund av tidsbrist redan vid den först gällande ansökningstiden.

Vidare måste ju förfarandet som alltid vara förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU. Om inte samtliga potentiella leverantörer får tillgång till samma information vid samma tillfälle och samma förutsättningar i övrigt strider ju förfarandet mot likabehandlingsprincipen.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Publicerad 20 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022