Anbudsinbjudan var tydlig och förutsebar | JP Infonet

Anbudsinbjudan var tydlig och förutsebar

Anbudsinbjudan har varit så tydlig och förutsebar att informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare har kunnat lämna konkurrenskraftiga ansökningar om att få lämna anbud. Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om. Det konstaterar kammarrätten i en dom.

upphandling_Anbudsinbjudan_var_tydlig_och_forutsebar_16x9.jpg

En region upphandlade presentationsenheter för realtidsinformation i kollektivtrafiken. I anbudsinbjudan stod det att anbudsansökan skulle vara skriven på svenska och att officiella dokument som var utfärdade av en extern part, som till exempel intyg, kunde vara skrivna på andra språk.

Enligt regionens bedömning uppfyllde ett bolag inte språkkraven. Bolaget hade nämligen bifogat en bilaga på engelska som var utfärdad av ett annat bolag i koncernen. Regionen uteslöt därför bolaget från fortsatt deltagande i upphandlingen.

Bolaget ansökte om överprövning och menade att bolagets anbudsansökan visst uppfyllde språkkraven. Bolaget lyfte fram att regionen hade använt oklara begrepp som ”extern part” och ”officiella dokument” i sin anbudsinbjudan och att regionen hade förkastat bolagets anbud på grund av att en bilaga var utfärdad på engelska av ett systerbolag.

Regionen ansåg att begreppen hade en klar och tydlig betydelse. En extern part var enligt regionen en part som inte var knuten till anbudsgivaren, det vill säga helt opartisk. Regionen ansåg också att orden officiella dokument och intyg i samma mening gav en tydlig indikation på opartiskhet.

Kammarrätten konstaterar att begreppen officiella dokument och extern part inte är tydligt definierade i anbudsinbjudan, men att begreppen utifrån allmänt språkbruk har den innebörd som regionen påstår. Kammarrätten anser därför att anbudsinbjudan har varit så tydlig och förutsebar att informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare har kunnat lämna konkurrenskraftiga ansökningar om att få lämna anbud. Anbudsinbjudan har alltså inte innehållit sådana brister att upphandlingen ska göras om.

Ta del av intressanta domar i poddformat


Missa inte podden JP Play Upphandling som ger dig det allra senaste gällande ny lagstiftning och viktiga domar och beslut inom upphandlingsområdet. Du hittar den aktuella domen i det senaste avsnittet. Läs mer om podden här >>

Senast uppdaterad 8 okt 2019

Mer om Upphandling
Utbildningar
  • Kursen ger dig en grundlig genomgång av ramavtalets funktion och ramavtalsupphandlingen som sådan med fokus på ramavtalets särskilda funktion och egenskaper. Fördjupning sker inom de mest aktuella frågorna. (6 undervisningstimmar) 

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom
  • Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av avtalsrätten inom offentlig upphandling med fokus på bland annat utformning och upprättande av avtal. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Maria Lidbom
  • Överprövningsprocessen och andra rättsmedel intar en mycket central roll inom upphandlingsområdet. Under denna kurs behandlar vi överprovningsprocessens särdrag och vi går bland annat igenom frågor om partsställning, processram, rättskraft och skadestånd. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Olof Larsberger, Anton Johansson

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev Upphandling

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området