Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nekad rätt att överklaga registrering av nyckelbiotoper

miljo-nekad-ratt-att-overklaga-registrering-av-nyckelbiotoper-huvudbild1.jpg

I början av 1990-talet började Skogsstyrelsen att inventera skogsmark för att identifiera områden som hade höga naturvärden och som var viktiga för den biologiska mångfalden, så kallade nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen förde offentliga register över områdena. År 2021 beslutade Skogsstyrelsen att avsluta arbetet med inventering och registrering av nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper registrerade före år 2019 skulle dock kvarstå.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövar om registreringarna av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Domstolen konstaterar att det fanns kriterier uppställda för vilka naturvärden som skulle utgöra en nyckelbiotop. Vidare slår HFD fast att skogsbruksåtgärder inom ett område med nyckelbiotoper medför samrådsskyldighet enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Domstolen anser att registreringarna därmed hade en handlingsdirigerande effekt för skogsmarksägarna, vilket innebär att de är förvaltningsbeslut.

Därefter prövar HFD om besluten är överklagbara med stöd av 41 § förvaltningslagen (2017:900). Domstolen slår fast att registreringarna inte är avgörande för att det ska råda samrådsskyldighet. Det är tillräckligt att kriterierna för de naturvärden som utgör en nyckelbiotop är uppfyllda. Samrådsskyldigheten är därför inte ett skäl för överklagbarhet av registreringarna.

HFD belyser att certifieringssystemen av virke som privata aktörer i skogsindustrin använder kan medföra svårigheter för fastigheterna att sälja virke från de registrerade nyckelbiotoperna. Skogsstyrelsen har dock inte varit involverad i att ta fram eller utforma systemen. Domstolen anser därför att det hindret inte ska beaktas vid frågan om överklagbarhet enligt de allmänna förvaltningsrättsliga principerna.

Slutligen håller HFD fram att registreringarna enbart utgör dokumentation av de inventeringar som Skogsstyrelsen har genomfört. Domstolen konstaterar utifrån de här skälen att registreringarna inte var överklagbara.

Av Stina Larsson, redaktör och jurist på JP Infonet.

Högsta förvaltningsdomstolen 2024-01-04, mål 7527-22.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 23 jan 2024

Stina Larsson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024