Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kan en ansökan om uppskjuten skolplikt beviljas i efterhand?

skola-Fraga-om-uppskjuten-skolplikt-huvudbild.jpg

Vårdnadshavare har skickat en ansökan gällande uppskjuten skolplikt. Ansökan inkom veckan innan skolstart. Barnet är inskrivet vid en grundskola i kommunen och ska börja förskoleklass i augusti. Det finns inte en rimlig chans att samla in nödvändig information i ärendet inför ett beslut innan skolstart (när skolplikten träder i kraft). Kan en kommun besluta att en elev beviljas uppskjuten skolplikt efter det att eleven börjat förskoleklass och skolplikten inträtt?

Juristens svar

Svaret är ja, även om det förstås inte är optimalt.

Bestämmelserna om när skolplikten inträder finns i 7 kap. 10 § skollagen (2010:800). Där framgår att den inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Ett beslut om uppskjuten skolplikt är ingripande eftersom det i viss mån inkräktar på barnets rätt till utbildning. En naturlig följd är därför att en omfattande utredning är nödvändig för att beslutet ska bli korrekt och rättssäkert, något som förstås kan ta viss tid i anspråk. Om ansökan kommer in veckan innan skolstarten är det mycket riktigt svårt att se att ärendet skulle hinna bli utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver, vilket 9 och 23 §§ förvaltningslagen (2017:900), FL, kräver.

Hur ska då en sen ansökan hanteras? Det finns ingenting reglerat i skolförfattningarna om när en ansökan senast måste komma in till kommunen, det är upp till varje kommun att komma med riktlinjer om när ansökan bör vara inne för att beslutet ska kunna fattas i tid. I förarbetena till den gamla skollagen nämner även lagstiftaren att fråga om uppskjuten skolplikt normalt aktualiseras innan barnet har börjat skolan men att den kan komma upp även när barnet gått där någon tid (prop. 1985/86:10 s. 85).

Min slutsats är därför att det inte finns något juridiskt hinder för att utreda och besluta om uppskjuten skolplikt efter det att barnet har påbörjat den första terminen i förskoleklassen. Tvärtom, ansökan behöver prövas, saken behöver utredas och beslut behöver fattas i ärendet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 2 okt 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy