Läkares legitimation återkallas efter dödshjälp

sjukvard-Lakares-legitimation-aterkallas-efter-dodshjalp-huvudbild.jpg

En läkare tillhandahöll en numera avliden patient en dödlig dos läkemedel. Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ansåg att läkaren inte agerat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att handlandet i högsta grad är förtroendeskadligt för en legitimerad yrkesutövare. HSAN beslutade därför att återkalla läkarens legitimation. Läkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten instämmer nu i underinstansernas bedömningar.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023