Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vad har huvudmannen för ansvar när arbetet kring kränkande behandling delegerats till rektor?

skola-Huvudmannens-ansvar-kring-krankande-behandling.jpg

Utredning och åtgärder gällande kränkande behandling är delegerat till rektor i vår kommun. Vad är huvudmannen skyldig att göra med de anmälningar om kränkningar som rektor anmäler? Idag registreras de och utgör underlag till statistik. Vi följer även upp varje anmälan för att se så att den är utredd och avslutad. Är huvudmannen skyldig att följa upp varje enskilt ärende trots att det är delegerat till rektor?

Juristens svar

Regleringen om anmälan, utredning och åtgärder då det framkommit att elev upplevt sig utsatt finns i 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) och lyder enligt följande.

”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.”

Av första stycket i bestämmelsen ovan framgår att det är huvudmannens (i detta fall den ansvariga kommunala nämndens) ansvar att utreda och sätta in åtgärder. Det är fullt möjligt för huvudmannen/nämnden att delegera beslut om att sätta in åtgärder till rektor vid skolenheten och det är även möjligt att ha den arbetsfördelningen att rektor ansvarar för att skyndsamt utreda uppgifter om kränkande behandling. Observera att nämnden enligt 6 kap. 40 § kommunallagen (2017:725) ska besluta i vilken utsträckning delegerade beslut ska anmälas till nämnden.

Anledningen till att det finns en skyldighet för rektor att anmäla kännedom om att elev upplevt sig som utsatt för kränkande behandling till huvudmannen är för att uppgifterna ska bli kända på huvudmannanivån där det övergripande ansvaret också ligger. I 2 kap. 8 § skollagen framgår det tydligt att ”(h)uvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag (skollagen, min anmärkning), föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.” Det står inte reglerat att huvudmannen måste följa upp varje enskilt ärende, däremot ligger det på huvudmannens ansvar att se till att bestämmelserna (i detta fall bestämmelserna om arbetet mot kränkande behandling) efterlevs. Det är med andra ord nödvändigt att huvudmannen på något vis, till exempel genom sådan uppföljning försäkrar sig om att rektor och annan personal uppfyller de krav som ställs i skollagen.

Av Janna Sundberg, rådgivare och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

krankande-behandling-startsidan-puff.gif

Publicerad 10 mar 2023

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy