Kurs – Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kränkande behandling av barn och ungdomar är ett område som debatteras mycket just nu. Det gäller inte minst kränkningar via sociala medier på internet. Skolan är en central del av barns och ungdomars tillvaro och har ett långtgående ansvar att på olika sätt motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Skolans och förskolans ansvar regleras i skollagen och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudets arbete när det gäller skadestånd till drabbade elever har gett en ökad bevakning från massmedias sida samtidigt som den aktuella skolan oftast drabbats av ett svårt sargat rykte.

Vid utbildningen Skolans och förskolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling görs en noggrann genomgång av det regelverk som finns på området med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet. Exempel från rättspraxis tas även upp liksom innehållet i de allmänna råd mot diskriminering och kränkande behandling som tagits fram i syfte att leva upp till de krav som idag ställs på skolan och förskolan.

Kursen vänder sig till alla som arbetar med dessa frågeställningar inom skola eller förskola inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kursledare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

  • Skollagen och diskrimineringslagen – två parallella regelverk med likheter och skillnader.
  • Vad säger diskrimineringslagen?
  • Vad säger skollagen?
  • Vad gäller avseende skolans ansvar vid kränkningar på nätet och vid kränkningar som inte sker i skolans lokaler?
  • Vad har skolan för ansvar att polisanmäla kränkningar som kan utgöra brott?
Ingen kan som Hellstadius räta ut frågetecken till utropstecken!

Maria Eriksson, Kvalitetscontroller - Söderhamns kommun

Gediget innehåll. Ger en djupare förståelse om skollagens och diskrimineringslagens praktiska tillämpning.

Carolina Nohlberg, Elevhälsan - Skövde kommun

Tydligt och pedagogiskt. Passar skolledare, lärare och personer på central förvaltning. Rekommenderas till alla som arbetar inom skolvärlden.

Emma Wred, Utredare - Haninge kommun