Kommun bröt mot LOU genom att tilldela ett bolag prisavdrag

upphandling-Kommun-brot-mot-LOU.jpg

I en kommuns upphandling av skolskjuts och omsorgsresor tilldelades en anbudsgivare prisavdrag för fordon som var godkända att drivas på biodrivmedel eller el. Kammarrätten konstaterar att bolaget endast har listat fordonsmodeller och angett att fordonen ska köras på syntetisk diesel, vilket inte uppfyller villkoren för prisavdrag. Det var därför fel av kommunen att tilldela bolaget detta.

Bakgrund

En kommun upphandlade skolskjutstrafik och trafik inom omsorgsverksamheten. Upphandlingen genomfördes som ett öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (2016:1145), LOU, och bestod av tio geografiska områden.

I upphandlingen tillämpade kommunen en utvärderingsmodell som medgav prisavdrag för fordon som var typgodkända, eller för vilka tillverkaren hade utfärdat ett specifikt godkännande, för att drivas på biodrivmedel och/eller el. Avdrag gavs för varje anbudsområde för sig.

Bergkvarabuss AB (Bergkvarabuss) ansökte om överprövning och anförde att Trossö Buss AB (Trossö Buss) felaktigt fått prisavdrag för anbudsområde 5. Bergkvarabuss som lämnat det näst lägsta priset på anbudsområdet hade därför lidit skada av den felaktiga utvärderingen.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 

Kammarrättens bedömning

Frågan i målet är om Trossö Buss skulle ha tilldelats prisavdrag vid utvärderingen, eller om kommunen har gjort fel som tilldelat Trossö Buss detta. 

För anbudsområde 5 har Trossö Buss lämnat följande svar ”4 stycken Mercedes Sprinter, 22 personers bussar, eller 4 st Iveco daily 22 personers bussar. Samtliga bussar i anbudet kommer att köras på Syntetisk diesel (HVO) EN: 15940: 2016 +A1:2018”.

Kammarrätten anser att Trossö Buss genom detta svar inte har specificerat hur, eller ens påstått att, de angivna fordonen är typgodkända eller omfattas av ett specifikt godkännande av tillverkaren för att drivas på biodrivmedel och/eller el. Trossö Buss har inte heller på annat sätt specificerat detta. Att uppfyllelsen av andra krav ska visas först i samband med avtalsstart saknar betydelse för bedömningen av utvärderingskriteriet. 

Kommunen har därför inte haft anledning att tilldela Trossö Buss prisavdrag för anbudsområde 5, utan har gjort detta utan stöd i upphandlingsdokumentet. Ett sådant agerande står i strid med transparens- och likabehandlingsprinciperna i 4 kap. 1 § LOU. Bergkvarabuss, som har lämnat det näst lägsta priset i upphandlingen, har därför lidit skada på grund av detta.

Kammarrätten upphäver därför förvaltningsrättens dom och beslutar att en ny anbudsutvärdering ska göras, varvid Trossö Buss inte ska tillerkännas prisavdrag avseende anbudsområde 5.

Av Mihiri Ratnayake, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Upphandlingsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 8 mar 2023

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023