Kan personal på en APL-plats utsätta elev för kränkande behandling?

skola-Kan-personal-pa-en-APL-plats-utsatta-elev-for-krankande-behandling.jpg

Omfattas personalen på en APL-plats av 6 kap. 9 § skollagen eller faller de utanför kretsen "personal"?

Juristens svar


Bestämmelser

I 6 kap. 3 § skollagen finns en definition av begreppet personal. Där framgår att personal är anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en del av utbildningen, se 16 kap. 16 § och 19 kap. 18 § skollagen och 4 kap 12–14 §§ gymnasieförordningen.

Av 6 kap. 9 § skollagen framgår att huvudmannen eller personalen inte får utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 6 kap. 10 § skollagen stadgar bland annat att en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Bedömning

Skolverkets hållning är att personal på en arbetsplats där en elev gör APL inte generellt kan anses falla under begreppet i 6 kap. 9 § skollagen. Däremot skulle personal som arbetar på direkt uppdrag av skolan, till exempel utsedd handledare eller liknande som är utsedd att vara där för eleven, anses falla under personalbegreppet. En handledare skulle alltså kunna omfattas av begreppet och anses bryta mot 6 kap. 9 § skollagen. 10 § torde gälla fullt ut, vilket innebär att en rektor som får kännedom om att en elev blir kränkt på en APL-plats ska anmäla händelsen till huvudmannen som är skyldig att utreda detta.

Utöver skollagen skulle även arbetsmiljölagen kunna vara tillämplig om en elev blir utsatt för kränkande behandling på en APL-plats. Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand, se mer i AFS 2001:1 och AFS 2015:4.

Av Maria Bjurholm, rådgivare och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

krankande-behandling-startsidan-puff.gif

Publicerad 9 mar 2023

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023