Vad ska en klasslista innehålla?

skola-Vad-ska-en-klasslista-innehalla.jpg

Varken skollagen, skolförordningen eller andra författningar reglerar vad en klasslista ska innehålla. Det blir alltså upp till personal på varje skola att bestämma. I detta sammanhang bör den som upprättar en klasslista fråga sig vad klasslistan ska användas till. En klasslista kan nämligen innehålla såväl mycket som lite personuppgifter. En lärare som ska kontrollera närvaron i en klass kanske bara behöver elevens namn och eventuellt någon annan personuppgift, medan rektor som fattar beslut om avstängning av en elev kan behöva tillgång till elevens namn, adress, telefonnummer och fullständigt personnummer.

Artikel 5.1 c) i dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR) stadgar att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). Detta innebär att en upprättad klasslista bara ska innehålla så många personuppgifter som behövs för sitt ändamål.

Notera också att 3 kap. 10 § dataskyddslagen stadgar att personnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Det innebär att den som upprättar en klasslista med personnummer (särskilt de fyra sista siffrorna) ska veta att personnummer är en personuppgift som man behöver vara lite extra försiktig med.

Av Maria Bjurholm, jurist och rådgivare på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Skolnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 10 feb 2023

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023