Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Generellt utformad fullmakt ger inte man rätt att ta del av journaler om mamma med förvaltare

sjukvård_Generellt-utformad-fullmakt-ger-inte-man-rätt-att-ta-del-av-journaler-om-mamma-med-förvaltare.jpg

En region avslog en mans begäran att få ta del av sin mammas journaler eftersom det inte fanns något samtycke från mammans förvaltare. Regionen ansåg också att den fullmakt som mannen bifogat till begäran var för allmänt hållen. Kammarrätten anser att det inte spelar någon roll att förvaltaren inte har samtyckt, men instämmer i att fullmakten varit för generellt utformad.

Bakgrund

En man begärde att få ta del av vissa av sin mammas journalanteckningar hos en region. Handlingarna skulle användas som bevisning i ett mål gällande mammans rätt till kommunikationsstöd. Mannen bifogade en fullmakt till begäran.

Regionen avslog mannens begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattades av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Enligt regionen var fullmakten allmänt hållen och det framgick inte att den gav mannen rätt att ta del av sådan integritetskänslig information som finns i journalhandlingar från hälso- och sjukvården. Regionen uppgav också att mamman hade en förvaltare, vilket talade för att hon kunde vara förhindrad att lämna ett giltigt samtycke i frågan. Det fanns inte heller något samtycke från förvaltaren.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i regionens bedömning att uppgifterna i de begärda handlingarna omfattas av sekretess enligt 25 kap. 1 § OSL. Frågan är därmed om sekretessen gäller gentemot mannen, trots den åberopade fullmakten.

Kammarrätten konstaterar att mannens mamma, trots förvaltarskapet, har varit oförhindrad att själv begära ut de aktuella handlingarna. Hon har också varit oförhindrad att utfärda en fullmakt till någon annan för att begära ut handlingarna. Mannens begäran har därför inte kunnat avslås på grunden att förvaltaren inte har samtyckt till att han får ta del av handlingarna.

Frågan därefter är om fullmakten är tillräckligt specificerad för att mamman enligt 12 kap. 2 § OSL ska anses ha hävt sekretessen till förmån för mannen. Fullmakten har följande lydelse:

”Härmed ger jag […], med personnummer […], min son […], eller den han sätter i sitt ställe, rätt att företräda mig i samtliga juridiska frågor som rör min person.”

Kammarrätten konstaterar att fullmakten är mycket allmänt hållen. I förarbetena uttalas att samtycke ska kunna ges i förväg, med tanke på en kommande situation (prop. 1979/80:2 del A s. 331). Som exempel nämns att en försäkringstagare ska kunna lämna försäkringsgivaren medgivande att ta del av sjukjournaler i samband med utredning av försäkringsfall. Det framgår även att ett samtycke inte får ges ett så generellt innehåll att den enskilde förklarar sig avstå från sekretess i allmänhet.

Kammarrätten bedömer att den aktuella fullmakten är alltför generellt utformad för att mamman ska anses ha hävt sitt sekretesskydd till förmån för mannen. Regionen har därför haft fog för sitt beslut och kammarrätten avslår överklagandet.

Av Lydia Ekvall, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Sjukvårdsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan referatet skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i aktuell informationstjänst.

Publicerad 14 jun 2022

Lydia Ekvall

Jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy