Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ska skolan polisanmäla elever som begår brott i skolan?

skola_Ska_skolan_polisanmala_elever_som_begar_brott_i_skolan.jpg

Måste skolpersonal polisanmäla en elev som begår brott i skolan? Vad gäller när brott begåtts av minderåriga? Vår skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

Först och främst är det viktigt att framhålla att det inte finns någon skyldighet för skolan att polisanmäla elever vid misstanke om brott, men det finns heller inget formellt hinder mot att skolan gör en polisanmälan. Det finns vissa överväganden som skolan bör göra innan skolan väljer att göra en polisanmälan.

Den som är under 15 år är inte straffmyndig enligt 1 kap. 6 § brottsbalken och polisen utreder endast vissa misstänkta brott av personer under 15 år. I 31 § lagen om unga lagöverträdare (1964:167) finns en bestämmelse om när polisutredning ska inledas mot barn under 15 respektive 12 år. Den kan fungera som vägledning när skolan överväger om polisanmälan bör göras eller inte. Om det exempelvis rör sig om ett grovt brott där påföljden är minst ett års fängelse eller om det rör sig om brott som till sin karaktär kan leda till en polisutredning (exempelvis narkotikabrott) kan det finnas skäl som talar för att skolan bör anmäla det misstänkta brottet trots att eleven är under 15 år. Desto yngre barn/mindre allvarligt brott desto mindre anledning att polisanmäla.

JO har i ett antal fall ställt sig kritisk till när skolor polisanmäler unga elever. I ett beslut från den 5 november 2007 dnr 4418-2006 konstaterar JO att det visserligen inte finns något formellt hinder mot att skolan polisanmäler en yngre elev, men att grundtanken är att ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas mot barn och ungdom som begår brott i första hand vilar på socialtjänsten och inte på rättsväsendet. För det fall skolan, eventuellt efter samråd med polisen, kan förutse att någon utredning inte kommer att ske menar JO att skolan bör avstå från att göra polisanmälan.

Att på en skola ha som rutin att anmäla alla misstänkta brott oavsett brottets art och barnets ålder är en olämplig ordning. En lämpligare ordning är att skolan vid varje enskild händelse överväger om en polisanmälan bör ske. Vid ett sådant ställningstagande kan följande vägas in:

  • arten av det misstänkta brottet
  • elevens ålder
  • förutsättningarna för polisen att utreda det misstänkta brottet (se 31 § LUL)
  • andra särskilda skäl

Med andra ord bör frågan om polisanmälan alltid avgöras i det enskilda fallet. Barnets bästa ska vägas in i bedömningen.

Avslutningsvis vill jag framhålla den anmälningsskyldighet som skolpersonal har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och som handlar om att skolpersonal genast ska anmäla till socialnämnden om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Ett brott skulle kunna vara något som triggar den anmälningsskyldigheten.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 18 aug 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy