Logga in

Glömt ditt lösenord?

18,5 miljoner i skadestånd till restaurang vars resultat försämrats på grund av Slussen-projektet

Miljö_18,5-miljoner-i-skadestånd-till-restaurang-vars-resultat-försämrats-på-grund-av-Slussen-projektet.jpg

Störningarna från Slussen-projektet är varken vanligt för platsen eller något som skäligen bör tålas. Det fastslår Mark- och miljööverdomstolen, och beslutar samtidigt att Stockholms kommun är skadeståndsskyldig gentemot en restaurang som drabbats av försämrat resultat till följd av störningarna. Kommunens nota landar på cirka 18,5 miljoner kronor. 

Bakgrund

Sedan början av 2016 har Stockholms kommun bedrivit omfattande rivnings- och byggnationsarbeten i och omkring Slussen för att genomföra Detaljplan Slussen. Arbetena beräknas pågå till 2025. En restaurang som bedriver sin verksamhet i omedelbar närhet till arbetsområdet beslutade att väcka talan mot kommunen i mark- och miljödomstolen (MMD) och yrkade på skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken (MB). 

Restaurangen menade att störningarna från arbetet vid Slussen av flera skäl, däribland transporteringsmöjligheter och landskapsförändring, lett till en minskad omsättning. Bland annat anförde restaurangen att antalet notor hade minskat med 33 procent från år 2015 till år 2018, medan liknande restauranger ökat sin omsättning under hela 2010-talet. Kommunen bestred yrkandet och menade att eventuella störningar inte hade varit sådana som kan ge rätt till skadestånd enligt 32 kap. MB.

Rättslig reglering

Om en verksamhet på en fastighet orsakar skada i sin omgivning genom en störning som inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden, ska skadan ersättas av den som är skadeståndsansvarig. Detta framgår av 32 kap. 1, 3 och 6 §§ MB. 

I ett tvistemål är utgångspunkten att den part som har bevisbördan för ett påstått sakförhållande ska prestera full bevisning om detta. För miljöskademålen kompletteras dock huvudregeln om full bevisning med en regel om bevislättnad för orsakssambandet mellan störningen och skadan. Enligt regeln om bevislättnad är det tillräckligt om den skadelidande kan presentera utredning som – med hänsyn till störningens och skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt omständigheterna i övrigt – visar på övervägande sannolikhet för ett sådant orsakssamband enligt 32 kap. 3 § tredje stycket MB. 

Mark- och miljödomstolen

Vilka åtgärder utgör störningar i MB:s mening?

Restaurangen anförde i MMD att arbetena stört restaurangverksamheten genom förfulning av landskapsbilden, buller och skakningar samt tillgänglighetsstörningar. Beträffande förfulning av landskapsbilden bedömde MMD att detta inte utgjorde en störning enligt MB, bland annat eftersom utblickarna mot Stockholms stadssiluett inte påverkats i negativ riktning för sittande gäster i restaurangen. Baserat på vittnesutsagor ansåg MMD dock att restaurangen utsatts för buller och skakningar och att immissionerna utgjorde störningar i MB:s mening. MMD ansåg också att restaurangen lyckats visa att avstängda vägar och de förändrade möjligheterna för gångtrafikanter och kollektivtrafikresenärer att nå huvudentrén utgjort störningar enligt MB. 

Har restaurangen drabbats av skada? 

Med utgångspunkt i att restaurangen hade utsatts för störningar hade MMD därefter att pröva om detta innebar att restaurangen drabbats av skada i den mening som avses i 32 kap. MB. I denna del konstaterade MMD inledningsvis att en av restaurangen upprättad analys rätteligen indikerat att gästunderlaget successivt minskat från och med år 2016. Med beaktande av olika rapporter som upprättats av parterna landade MMD till slut i att restaurangen under den tid som arbetet har pågått i vart fall skulle ha behållit en omsättning i nivå med åren innan Slussen-projektet påbörjades. Genom fastställande av en prognosticerad årlig omsättning och ett prognosticerat resultat för åren 2016–2018 kunde MMD räkna ut skillnaden mellan det prognosticerade resultatet och det verkliga resultatet för samma period. Detta belopp, vilket uppgick till 18,57 miljoner kronor, ansåg MMD utgjorde den förmögenhetsskada som restaurangen drabbats av.

Finns det ett orsakssamband mellan störningarna och skadorna?

Nästa fråga MMD hade att pröva var huruvida det förelåg ett orsakssamband mellan störningarna och skadorna. MMD beaktade här det trendbrott som inträffade i restaurangens utveckling från och med 2016 och konstaterade att tidskorrelationen mellan skadorna och störningarna var perfekt; när arbetena med Slussen-projektet startade på allvar i början av år 2016 så blev också konsekvenserna för restaurangen märkbara. Restaurangen hade också presenterat recensioner som visat att gästernas samlade betyg för mat och service inte försämrats under perioden. MMD bedömde därför att det vikande gästunderlaget inte kunde kopplas till att kvaliteten på mat eller service skulle ha försämrats, vilket kommunen anfört. Sammantaget bedömde MMD att restaurangen uppfyllt beviskravet för orsakssambandet mellan de störningar som Slussen-projektet gett upphov till och den konstaterade förmögenhetsskadan.

Har störningarna varit orts- eller allmänvänliga?

Eftersom Slussen-projektet har en genomförandetid om cirka tio år och kommer att resultera i en genomgripande förändring av Slussenområdet bedömde MMD att de störningar som projektet gett upphov till inte kunde betraktas som vanliga på platsen. MMD bedömde inte heller att störningarna kunde betraktas som vanligt förekommande på annan plats under jämförliga förhållanden. 

Bör störningarna skäligen tålas?

I denna del medgav MMD att Slussen-projektet odiskutabelt är en samhällsnyttig verksamhet. MMD menade dock att en störning som pågått under mycket lång tid och gett upphov till skada som är betydande inte skäligen bör tålas av den skadelidande även om den verksamhet som gett upphov till störningarna är samhällsnyttig. Denna bedömning ändrades inte av att kommunen gjort betydande ansträngningar för att minimera negativa effekter av störningarna, och inte heller av att restaurangen utifrån kommunens synsätt i längden skulle kunna vinna på omdaningen av stadsmiljön. Mot denna bakgrund fastslog MMD att störningarna inte skäligen borde tålas av restaurangen, främst med hänsyn till att de pågått under en mycket lång tid och att de gett upphov till en, i både absoluta och relativa tal, betydande skada. 

Slutsats

Mark- och miljödomstolen kom slutligen fram till att kommunen genom de störningar som Slussen-projektet gett upphov till hade orsakat ren förmögenhetsskada för restaurangen och att kommunen var skyldig att ersätta restaurangen. Skadan bedömdes uppgå till totalt 18 570 000 kr.

MMD:s dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 

Mark- och miljööverdomstolen

MÖD instämmer helt i MMD:s överväganden och slutsatser i fråga om störningar, skada och orsakssamband. MÖD instämmer även i MMD:s bedömning att störningarna, särskilt med tanke på den tid de pågått och den mycket betydande förmögenhetsskada de orsakat, inte skäligen bort tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till deras allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. MMD:s dom fastställs därför.

Av Karolina Schagerström, redaktör och jurist för JP Miljönet.
Ursprungligen publicerad i JP Miljönet

Publicerad 14 feb 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Havsbaserad vindkraft
Dagvattenjuridik

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024