Så påverkas skollagen ifall bestämmelserna om diskriminering införlivas

skola_diskriminering_skollagen

I den statliga offentliga utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) som redovisades i december 2016 föreslås ett antal ändringar i regleringen av skolornas ansvar att förhindra kränkande behandling och olika former av diskriminering, bland annat trakasserier och sexuella trakasserier. I denna analys utreder Maria Refors Legge, som är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad de potentiella följderna av den föreslagna ändringen skulle kunna tänkas bli.

Det finns sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enligt dagens reglering klassas alla kränkningar som sker mellan elever och som på något sätt har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som trakasserier, vilket är en form av diskriminering. Kränkningar som inte går att koppla till någon av dessa grunder klassas istället enligt skollagen som kränkande behandling. Dagens uppdelade reglering innebär att det huvudsakligen är två statliga myndigheter som delar på tillsynen över skolornas arbete mot kränkningar i skolmiljön.

I stora drag går SOU 2016:87 ut på att utredningen föreslår en flyttning av diskrimineringslagens bestämmelser om diskriminering till skollagen på det skollagsreglerade området. Detta innebär att även kränkningar som grundar sig på någon av de sju diskrimineringsgrunderna kommer att regleras i skollagen. Fortsätt läs hela analysen av Maria Refors Legge genom att ladda ner dokumentet.

Vill du få praktiskt stöd i arbetet mot kränkande behandling?

Upptäck vår webbkurs skolans arbete mot kränkande behandling. 

Senast uppdaterad 16 nov 2017

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området