Vilka blir följderna om bestämmelserna om diskriminering införlivas i skollagen? – analys - JP Infonet

Så påverkas skollagen ifall bestämmelserna om diskriminering införlivas

skola_diskriminering_skollagen

I den statliga offentliga utredningen om bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) som redovisades i december 2016 föreslås ett antal ändringar i regleringen av skolornas ansvar att förhindra kränkande behandling och olika former av diskriminering, bland annat trakasserier och sexuella trakasserier. I denna analys utreder Maria Refors Legge, som är doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet, vad de potentiella följderna av den föreslagna ändringen skulle kunna tänkas bli.

Det finns sju diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Enligt dagens reglering klassas alla kränkningar som sker mellan elever och som på något sätt har en koppling till någon av diskrimineringsgrunderna som trakasserier, vilket är en form av diskriminering. Kränkningar som inte går att koppla till någon av dessa grunder klassas istället enligt skollagen som kränkande behandling. Dagens uppdelade reglering innebär att det huvudsakligen är två statliga myndigheter som delar på tillsynen över skolornas arbete mot kränkningar i skolmiljön.

I stora drag går SOU 2016:87 ut på att utredningen föreslår en flyttning av diskrimineringslagens bestämmelser om diskriminering till skollagen på det skollagsreglerade området. Detta innebär att även kränkningar som grundar sig på någon av de sju diskrimineringsgrunderna kommer att regleras i skollagen. Fortsätt läs hela analysen av Maria Refors Legge genom att ladda ner dokumentet.

Vill du få praktiskt stöd i arbetet mot kränkande behandling?

Upptäck vår webbkurs skolans arbete mot kränkande behandling. 

Senast uppdaterad 16 nov 2017

Mer om Skola
Utbildningar
 • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

  Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Ladda ner dokumentet

Hämta hela dokumentet, i pdf-format, för att enkelt kunna läsa mer.

Se vår integritetspolicy

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området