När ska bevis på att ställda kvalificeringskrav är uppfyllda lämnas in?

JP Upphandlingsnet vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

upphandling_nar_ska_bevis_pa_att_stallda_kvalificeringskrav_ar_uppfyllda_lamnas_in_16x9.jpg

Fråga: 
Om en anbudsgivare istället för att besvara ställda kvalificeringskrav genom att bifoga ESPD väljer att besvara dessa direkt i anbudsformuläret, måste anbudsgivaren då bifoga de efterfrågade bevisen på att kraven är uppfyllda på en gång i själva anbudet? Eller kan upphandlande myndighet i förfrågningsunderlaget ange att anbudsgivare som väljer att besvara kvalificeringskraven direkt i anbudsformuläret enbart i sitt anbud behöver intyga att kraven är uppfyllda, och att myndigheten kommer att kräva in bevis för detta vid ett senare tillfälle? 

JP Upphandlingsnet svar: 
Enligt 15 kap. 1 § LOU får en leverantör som lämnar ett anbud eller en anbudsansökan också lämna en egenförsäkran. Det betyder att det inte är obligatoriskt att använda ESPD, utan det är möjligt för en leverantör att visa att den inte ska uteslutas ur upphandlingen och att den uppfyller kvalificeringskraven genom att direkt lämna in nödvändiga intyg och dokument. Reglerna i 15 kap. LOU innebär inte att det finns en skyldighet för leverantörer att lämna en egenförsäkran. Leverantörer kan välja mellan att lämna en egenförsäkran eller lämna in alla för leverantörsprövningen nödvändiga bevis direkt med sitt anbud eller sin anbudsansökan. Har det ställts upp krav i förfrågningsunderlaget på att bevis ska lämnas in med anbudet ska, enligt vår uppfattning, efterfrågade bevis lämnas in direkt med anbudet eller anbudsansökan om leverantören inte lämnar in en ESPD.

Enligt vår uppfattning är det fullt möjligt att i förfrågningsunderlaget ställa upp krav avseende kvalificeringen som ska besvaras i anbudet men där bevismedlen först kommer att begäras in under utvärderingen av anbuden, dock senast före tilldelning och åtminstone av vinnande leverantör.

Kraven ska framgå av förfrågningsunderlaget och vilka bevismedel som kan begäras in från leverantörer räknas upp i 15 kap. 6–11 §§ LOU.

Frågan är besvarad av jurist Anna Bernefalk, redaktör för JP Upphandlingsnet.

Senast uppdaterad 5 nov 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området