Lex lilla hjärtat

Lex lilla hjärtat är samlingsnamnet för lagändringarna om vård av placerade barn i SoL och LVU som har genomförts efter det uppmärksammade fallet med lilla hjärtat.

Lex-lilla-hjärtat-kunskapsbanken.jpg

Lilla hjärtat var en treårig flicka som hade vårdats i familjehem enligt LVU, och dog efter att vården upphörde och hon flyttade hem till sina föräldrar. Fallet blev mycket uppmärksammat och flera lagändringar har föreslagits och genomförts i kölvattnet. I juli 2022 trädde ändringar i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i kraft. Ändringarna syftar till att stärka principen om barnets bästa och säkerställa att placerade barn får trygghet, säkerhet och stabilitet. 

Lex lilla hjärtat innehåller följande ändringar:

  • Vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
  • Socialnämnden ska särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud vid prövningen av om vården av ett barn ska upphöra. Nämnden ska även överväga flyttningsförbud när vårdnadshavaren eller barnet, om det är äldre än 15 år, begär att vård enligt SoL ska upphöra.
  • Det har blivit obligatoriskt för socialnämnden att särskilt överväga en vårdnadsöverflyttning efter att barnet har varit placerat i samma familjehem under två år. Frågan ska därefter övervägas varje år.
  • Socialnämnden ska följa upp barnets situation när tvångsvården upphör. Nämnden får vid uppföljningen bland annat konsultera sakkunniga och ha samtal med barnet utan vårdnadshavarens samtycke.
  • Socialnämnden ska, om det finns anledning till det och vården sker med stöd av 2 § LVU, besluta om drogtest av vårdnadshavare eller föräldrar inför umgänge samt drogtest av vårdnadshavare inför prövningen av om vården ska upphöra. Beslut om drogtest får dock bara fattas om åtgärden är försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter.

Tjänster för dig som arbetar inom socialtjänsten

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar och ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare inom ämnet finns vår livesända kurs där vi bland annat ger er chansen att lära känna bestämmelserna om lex lilla hjärtat och hur dessa ska tolkas.

Behöver du ytterligare stöd finns våra rådgivare till hands. Läs mer om vår rådgivning inom sociala frågor för att veta mer. 

Senast uppdaterad 3 januari 2023. 

Publicerad 3 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023