JP Infonet.se

Föräldrabalken

Föräldrabalken (1949:381), FB, bestämmer det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot sina barn. I lagen regleras bland annat frågor om faderskap, adoption, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet. Det finns även regler om god man och förvaltare.

I stora drag kan föräldrabalken beskrivas som lagstiftningen som reglerar relationen mellan barn och föräldrar. Av lagen framgår vilka rättigheter barn har gentemot sina föräldrar, utgångspunkten i lagen är barnets bästa. Exempelvis står i 6 kap. 1 § föräldrabalken att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Huvudregeln i föräldrabalken är att barnets föräldrar är vårdnadshavare och fostrare. Utgångspunkten i lagen ur föräldrars synvinkel är därför framför allt vilket ansvar föräldrar har när det kommer till vårdnad.  Lagen handlar alltså om vilka skyldigheter föräldrar har. Med det sagt har barnets vårdnadshavare även rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

föräldrabalken

Föräldrabalken innehåller 21 kapitel som är indelade i olika avdelningar. Framför allt delas lagen in i tre huvudavdelningar. Den första huvudavdelningen består av kapitel 1-7 föräldrabalken. I de första tre kapitlen finns reglerna gällande faderskap, moderskap och vissa regler om fastställande av faderskap. I följande kapitel hittas regler gällande adoption, barnets namn, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet. Avdelningen innehåller alltså grundläggande regler om vem som är förälder och vårdnadshavare, samt de rättigheter och skyldigheter som barn respektive föräldrar har.

I huvudavdelning två går det inledningsvis, i kapitel nio, att läsa om underårigs omyndighet. Det stadgas bland annat att den som är under 18 år är omyndig och får inte råda över sin egendom. Eftersom en omyndig inte får förvalta sin egendom finns i kapitel 10-19 regler om vem som faktiskt får göra det. Det finns bestämmelser om förmyndare, god man och förvaltare. Regler om föräldrars förmyndarförvaltning och anhörigas behörighet hittas i dessa kapitel.  

Slutligen finns det en tredje huvudavdelning, som består av kapitel 20 och 21. Denna innehåller vissa gemensamma rättegångsbestämmelser och regler om verkställighet av domar, beslut eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge med mera.

På det familjerättsliga området är föräldrabalken en av de viktigaste lagarna. Andra viktiga lagar på området är bland annat äktenskapsbalken och ärvdabalken.

Jobbar du med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet? Vår webbtjänst JP Familjenet ger dig en bred och uppdaterad bevakning av familjerätten. Tjänsten innehåller relevanta rättskällor och vägledande dokument.

Kanske jobbar du istället inom socialtjänsten med familjerättsliga frågor? Då passar kanske JP Socialnet dig bättre, vår webbtjänst är ett mycket uppskattat verktyg för att få stöd och kunna ta rättssäkra beslut. Tjänsten täcker in alla socialtjänstens områden så också familjerätten.

Vi vill också tipsa om vår kurs Familjerätten i kommunen som vänder sig till handläggare och enhetschefer med ansvar för familjerättsliga frågor inom den kommunala verksamheten.

 

Senast uppdaterad 14 nov 2019

Läs mer inom rättsområdet

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området