Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Föräldrabalken

Föräldrabalken (1949:381), FB, bestämmer det rättsliga förhållandet mellan barn och föräldrar. Framför allt handlar föräldrabalken om barnets rättigheter och de skyldigheter som föräldrar har gentemot sina barn. I lagen regleras bland annat frågor om föräldraskap, adoption, vårdnad, umgänge och underhållsskyldighet. Det finns även regler om god man och förvaltare.

foraldrabalken.jpg

Vad är föräldrabalken?

I stora drag kan föräldrabalken beskrivas som lagstiftningen som reglerar relationen mellan barn och föräldrar. Av lagen framgår vilka rättigheter barn har gentemot sina föräldrar och utgångspunkten i lagen är barnets bästa. Exempelvis framgår det av 6 kap. 1 § föräldrabalken att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Föräldrabalken innehåller även regler om bland annat god man och förvaltare, adoption, föräldraskap samt vårdnad, boende och umgänge. På det familjerättsliga området är föräldrabalken en av de viktigaste lagarna. Andra viktiga lagar på området är bland annat äktenskapsbalken och ärvdabalken.

Föräldrars skyldigheter enligt föräldrabalken

Huvudregeln är att barnets föräldrar är dess vårdnadshavare och fostrare. Utgångspunkten i lagen, ur föräldrars synvinkel, är därför vilket ansvar föräldrar har när det gäller vårdnaden. Lagen behandlar vilka skyldigheter föräldrar har gentemot sitt barn. Det innebär att barnets vårdnadshavare både har rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

God man och förvaltare

Föräldrabalken innehåller även regler om bland annat god man och förvaltare. En myndig person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan behöva få en god man. Om en person inte klarar av att ta hand om sig själv eller sin egendom är det inte alltid tillräckligt med en god man. Då kan det i stället bli aktuellt att utse en förvaltare.

Föräldrabalk (1949:381) innehåller följande kapitel

 • 1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn
 • 2 kap. Om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap
 • 3 kap. Vissa bestämmelser om rättegången i mål om faderskap
 • 4 kap. Om adoption
 • 5 kap. Om barnets namn
 • 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
 • 7 kap. Om underhållsskyldighet
 • 9 kap. Om underårigs omyndighet
 • 10 kap. Om förmyndare
 • 11 kap. Om god man och förvaltare
 • 12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet
 • 13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning
 • 14 kap. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom
 • 15 kap. Vård av rätt i dödsbo, m.m.
 • 16 kap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet
 • 17 kap. Anhörigas behörighet att rättshandla i vissa fall
 • 19 kap. Om överförmyndare
 • 20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången
 • 21 kap. Om verkställighet av domar, beslut eller avtal om vårdnad, boende eller umgänge m.m.

För dig som jobbar med familjerättsliga frågor

Verkar du inom familjerätten på en advokatbyrå, inom domstolsväsendet eller på en myndighet? Med vår tjänst JP Familjenet kan du ta del av en omfattande och aktuell bevakning inom området. Tjänsten innehåller bland annat relevanta rättskällor och vägledande dokument som håller dig välinformerad. 

Arbetar du i stället inom socialtjänsten och hanterar frågor relaterade till familjerätt? Då kan JP Socialnet vara det perfekta verktyget för dig. Tjänsten fungerar som ett pålitligt stöd för att fatta välgrundade och rättssäkra beslut och täcker samtliga områden inom socialtjänstens område.

Vi vill dessutom lyfta fram vår kurs Familjerätten i kommunen, som riktar sig till handläggare och enhetschefer med ansvar för familjerättsliga frågor inom den kommunala verksamheten.

Vill du fördjupa din kunskap om föräldrabalken? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar. skriven av förbundsjurist Kalle Larsson och kansliråd Linnéa Brossner. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser.

Senast uppdaterad 25 september 2023. 

Publicerad 3 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015