Kurs – Familjerätten i kommunen

Familjerätten är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden. Området är brett och frågeställningarna kan ibland bli komplicerade. Det är därför nödvändigt att den som handlägger frågorna har aktuell kunskap och är uppdaterad inom området.

Under kursen ges en genomgång och i vissa delar en fördjupning i de familjerättsliga frågeställningar som faller inom kommunens ansvar. Vi inleder med en allmän genomgång av de rättsregler som gäller för området och fortsätter sedan med fördjupningar inom centrala avsnitt med relevant rättspraxis. Frågor som behandlas är bland andra fastställande av faderskap och adoption samt frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Kursen Familjerätten i kommunen riktar sig främst till handläggare och enhetschefer med ansvar för familjerättsliga frågor inom den kommunala verksamheten men passar även andra såsom jurister och rådgivare inom familjerättens område.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Bra och informativ dag. Bra språkbruk. Mycket inbjudande till diskussioner och frågor"
"Mycket bra! Bra föreläsare, det var aldrig tråkigt"
"Mycket duktiga och kunniga föreläsare som är samspelta och pedagogiska i sitt föreläsande"

Kursledare

Ylva Hedén

Stadsadvokat, Stockholms stad

Stadsadvokaten Ylva Hedén arbetar dagligen med frågor kring hanteringen av LVU och frågor som uppkommer i ärenden gällande utredningar av barn och unga. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Socialnämndens handläggning av ärenden om adoptionsutredning och beslut vid ansökan om medgivande till adoption
 • Lämplighetsbedömning – vad säger förarbeten och praxis?
 • Fastställande av faderskap
 • Hävande av faderskap
 • Socialnämndens uppgifter och ansvar
 • Upplysningar till domstol
 • Utredning av vårdnad, boende och umgänge
 • Samarbetssamtal
 • Avtal om vårdnad, boende och umgänge
 • Umgängesstöd
 • Väcka talan i domstol
 • Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. FB
 • Namnfrågor
 • Äktenskapsdispens; socialnämndens yttrande