Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nya adoptionsregler från och med 1 september

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft. Två viktiga syften med det nya regelverket är att barnets bästa ska få större genomslag i adoptionsprocessen och att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Regelverket ska nu bättre spegla samhället som det ser ut i dag.

nya_adoptionsregler.jpg

Förändringarna i adoptionsregelverket tar sikte på både nationella och internationella adoptioner och på adoptioner av såväl barn som vuxna. De gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny lag om adoption i internationella situationer.

I genomsnitt sker cirka 300 internationella adoptioner per år, där merparten sker via en adoptionsorganisation. Många ursprungsländer accepterar fortfarande bara gifta par, men utvecklingen går mot att acceptera sambor som adoptivföräldrar.

De viktigaste förändringarna i adoptionsreglerna omfattar bland annat följande:

Barnets bästa ska ges störst vikt vid alla frågor som rör adoption av barn. Detta omfattar exempelvis:

 • att tydliggöra förutsättningarna för adoption av ett barn - adoptionen ska vara lämplig med beaktande av samtliga omständigheter.
 • att stärka barns rätt till delaktighet - barn ska få information och ges möjlighet att framföra sina synpunkter, vilka ska ha betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
 • att samtycke som huvudregel ska inhämtas av barn över 12 år - man ska inte längre kunna avstå från att inhämta samtycke med hänvisning till att det skulle skada barnet att tillfrågas.
 • att ett barn som är adopterat ges rätt att av sina föräldrar få veta det. Föräldrarna ska så snart det är lämpligt upplysa barnet om detta.
 • att om det vid socialnämndens medgivandeprövning är känt vilket barn sökanden vill adoptera, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda barnet och det ska även i övrigt kunna antas att adoptionen är till barnets bästa. 

Medgivande att få påbörja en adoptionsprocess ska gälla i tre år i stället för som tidigare i två år.

 • Giltighetstiden ska räknas fram till den tidpunkt då barnet tas emot i sökandens vård
 • Om de som vill adoptera inte har fått ett barnbesked inom två år från det att medgivandet lämnades ska socialnämnden, om det behövs, kontrollera om sökandens levnadsomständigheter har ändrats.
 • Lagändringen innebär att giltighetstiden för medgivanden som fortfarande gällde 1 september 2018 kommer att gälla tre år i stället för två år.

Fler ges möjlighet att adoptera:

 • Sambor ska kunna adoptera på samma sätt som gifta par, både gemensamt vid styvbarnsadoption.
 • Det införs ingen övre åldersgräns för internationell adoption
 • Den nedre åldersgränsen för att få adoptera sänks från 25 till 18 år.
 • Det tydliggörs att åldern endast är en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

När adoptionsprocessen sker i domstol ska socialnämndens utredning genomföras på samma sätt som en vårdnadsutredning

 • Tingsrätten ska ge socialnämnden i uppdrag att utse någon att utföra utredningen. Det är utredaren som ska redovisa det som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut.

Fler utländska adoptionsbeslut ska erkännas i Sverige utan att en särskild prövning ska behöva göras här.

Publicerad 24 sep 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015

JP Infonets expert Lars Clevesköld har skrivit en analys om ett fall från Högsta domstolen där ett gift par fick tvillingar med hjälp av provrörsbefruktning. Mannen ville inte godta faderskapet eftersom mamman hade låtit inplantera två ägg trots att mannen bara hade samtyckt till ett. 

10 nov 2015