Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden?

Är det tillåtet för en upphandlande myndighet att förlänga anbudsansökningstiden efter utgånget ansökningsdatum? Och detta utan att informera de anbudsansökande som redan lämnat in?

Observera att frågan ovan besvarades för en tid sedan och att nya regler och nya avgöranden kan ha tillkommit sedan dess.

Tidsfristerna regleras i 8 kap. LOU och LUF. I dessa kapitel finns bestämmelser som anger vissa minimifrister och när dessa kan förkortas eller måste förlängas på grund av särskilda omständigheter. Frågan är då om anbudsansökningstiden får förlängas också vid andra situationer samt efter att fristen löpt ut. Varken bakomliggande direktiv eller LOU besvarar frågan närmare, även praxis är sparsam. Vår uppfattning, i brist på närmare vägledning men med visst stöd av doktrin, är att det som huvudregel inte är tillåtet att förlänga tidsfristen efter det att upphandlingen har påbörjats. Den tid som angetts i annonsen kan i vart fall inte ändras väsentligt utan att den upphandlande myndigheten måste avbryta upphandlingen och annonsera en ny. Anledningen till detta är att potentiella leverantörer kan ha avstått från att ansöka på grund av tidsbrist redan vid den först gällande ansökningstiden.

Vidare måste ju förfarandet som alltid vara förenligt med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som kommer till uttryck i 1 kap. 9 § LOU. Om inte samtliga potentiella leverantörer får tillgång till samma information vid samma tillfälle och samma förutsättningar i övrigt strider ju förfarandet mot likabehandlingsprincipen.

Har du frågor inom upphandling som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning

Senast uppdaterad 20 jun 2016

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området