JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar om bistånd enligt socialtjänstlagen. För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom socialtjänsten kan tjänsten ge ett underlag för rättssäkra beslut. I tjänsten finns domar om alla typer av bistånd, bland annat försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende och missbruksvård.

I vår databas har vi byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Det är ur denna samling som JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL hämtar alla domar och domstolsbeslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. På så sätt får du tillgång till just de domar som har betydelse för ditt arbete inom socialrätten. JP Rättsfallsnet-Bistånd SoL bevakar samtliga nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna och förvaltningsrätterna. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna och förvaltningsrätterna.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för att få en skälig levnadsnivå. Det finns inga begränsningar när det gäller personkretsen eller typen av insatser. Biståndet kan avse både ekonomiskt stöd och vård eller stöd i olika former, allt från försörjningsstöd åt den som saknar inkomst till hemtjänst eller särskilt boende för äldre och personer med funktionshinder.