Kurs – Kommunala aktiebolag

Kommunala aktiebolag tar hand om en stor del av verksamheterna inom den offentliga sektorn. Idag finns det över 1 800 kommunala aktiebolag med sammanlagt ca 67 000 anställda och en årlig nettoomsättning på ca 225 miljarder kronor. 

Det regelverk som reglerar de kommunala aktiebolagen och deras verksamheter är ofta svårt att tillämpa i praktiken. Anledningen till detta är bland annat att regelverket hamnar i vad som förenklat kan beskrivas som ett gränsland mellan den offentliga världen och den privata världen.

Vilken verksamhet får ett kommunalt aktiebolag bedriva? Vilka formella krav måste ägaren se till att de kommunala aktiebolagen uppfyller? Vilka möjligheter har ägaren att styra bolaget och vad bör ett aktieägaravtal innehålla? Vilka kommunala aktiebolag måste tillämpa lag om offentlig upphandling och vad gäller köp mellan dessa bolag och ägaren? När kan koncernbidrag lämnas? Kan kommunen behöva svara för det kommunala aktiebolagets skulder? På vilket sätt är offentlighetsprincipen tillämplig på de kommunala aktiebolagen?

Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk kunskap om de regelverk som gäller för kommunala aktiebolag.

Kursen vänder sig till tjänstemän och jurister i kommuner och kommunala aktiebolag men också till advokater och andra som kommer i kontakt med dessa bolag.

Deltagarcitat från tidigare tillfälle:
"Lättsam föreläsare som gjorde ett "tungt" ämne intressant och tillgängligt."
"Bra planerad kurs"
"Tydligt och informativt"

Kursledare

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • Varför bilda ett kommunalt aktiebolag och vilka särskilda krav måste kommunen ställa på dessa bolag? Hur bildas de? Vilka krav finns? Vilka är för- respektive nackdelarna?
  • Vad får ett kommunalt aktiebolag göra? Den allmäna kompetensen, de kommunrättsliga principerna och speciallagstiftning.
  • Styrinstrument/politikens möjlighet att styra bolaget – bolagsordningen, ägardirektiv, uppsiktsplikt och informella sätt att styra bolaget i önskvärd riktning.
  • Samarbete mellan kommuner, landsting och andra aktörer – kompetensfrågor, aktieägaravtal.
  • Kommunala aktiebolag på konkurrensutsatt marknad – offentlig upphandling, kommunal näringsverksamhet, offentlig säljverksamhet, konkurrensrätt och statsstöd.
  • Aktiebolagsrätt för kommunala aktiebolag – styrelsen, VD, revisor, överklagan KAB:s beslut, skadeståndsrättsliga ansvar och jäv.
  • Offentlighetsprincipen och meddelarfrihet – i vilka kommunala aktiebolag aktualiseras det?

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.