Kurs – Tvister och omprövning av rätten till personlig assistans

Beslut och omprövning av personlig assistans leder ofta till tvister om rätten till insats och dess omfattning. Omprövning av beslut om assistansersättning och personlig assistans kan leda till ingripande förändringar för den enskilde.

Personlig assistans enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättning enligt 51 kap socialförsäkringsbalken (SFB) handläggs i domstol som ett försäkringsrättsligt mål. För att få framgång i en prövning ställs stora krav på den utredning som läggs fram av den enskilde.

Kursen innehåller en kortare genomgång av förvaltningsprocessen i allmänhet. Vi går igenom frågor om bland annat  bevisning, bevisvärde och bevisbördefrågor. Dessutom behandlas yrkanden och grunder för talan samt frågan om ny ansökan och återförvisning av ärendet. Under kursen går vi igenom vad den enskilde och dennes ombud kan göra för att optimera möjligheterna till framgång med en ansökan eller ett överklagande. På motsvarande sätt går vi igenom vad en kommun bör tänka på i samband med en ansökan eller ett överklagande.

Kursen riktar sig till dig som är handläggare, ombud eller jurist och arbetar med omprövningsfrågor eller tvister gällande personlig assistans såväl i kommun som på assistansbolag.
Observera att kursen kräver goda kunskaper inom området.

Deltagarna erbjuds att i förväg sända in sina frågeställningar av allmän art för att få dessa besvarade under kursen.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfällen; 
"Bra dialog under dagen, kunnig föreläsare som kunde svara på alla frågor"
"Lärorik dag med påläst och mycket kunnig föreläsare"
"Intressant med en fördjupningskurs inom personlig assistans"

Kursledare

Finn Kronsporre

Jurist

Jurist Finn Kronsporre håller utbildning inom socialrätt. Han har lång erfarenhet av socialrätt och fokus på LSS.

Programpunkter för utbildningen

 • Den förvaltningsrättsliga processen i allmänhet
 • Processens särdrag beträffande personlig assistans
 • Muntlig och skriftlig bevisning
 • Hur förbereder man en förestående tvåårsomprövning?
 • Vilket bevisvärde har Försäkringskassans beräkning av timmar i ett mål om kommunstödd personlig assistans?
 • Ny ansökan under pågående icke avslutat mål eller ärende
 • Retroaktiv ersättning
 • Regler om bevisbörda i mål om personlig assistans
 • Inhibition och annat interimistiskt beslut
 • Skillnaden mellan ursprungliga och nya omständigheter?
 • Hur styrker man förekomsten av det så kallade femte behovet?
 • Återförvisning
 • Yrkanden och grunder för talan
 • Kursdeltagarnas egna frågor