Kurs – Socialtjänstjuridik idag – en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Arbetet som alltid varit komplext har blivit ännu mer mångfacetterat. Likaså de juridiska grunderna för socialtjänstens arbete. Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas.

Denna kurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag måste varje avsnitt kompletteras med kunskap om andra författningar. Därför pratar vi även om föräldrabalken, utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande, LVU och LVM med flera. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området. 

Kursen riktar sig till chefer och handläggare som är i behov av en grundläggande kurs inom ämnet men kan även passa förtroendevalda med flera. Kursens fokus är på verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Då kursen ger en gedigen helhetsbild över socialtjänstjuridiken med fokus på IFO lämpar den sig bra även för nyanställda. 

Vi går genom de grundläggande principerna om självbestämmanderätt och integritet samt barnets bästa och principernas praktiska innebörd belyses särskilt. Ansvarsfördelningen kommuner emellan kommer även att förklaras samt hur EU-rätten påverkar kommunens ansvar. Ett centralt tema i kursen är bedömningen av individers rätt till ekonomiskt och annat bistånd samt vad lagen anvisar i fråga om placering av barn och vuxna i familjehem och hem för vård och boende. Vi tar upp aktuella spörsmål i detta sammanhang, till exempel i fråga om människor på flykt och utsatta EU-medborgare. Vi går även översiktligt genom den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen samt ger vägledning i hur ett ärende ska hanteras och de krav som lagstiftaren ställer på handläggningen.

Överklagandeprocessen behandlas med utgångspunkt i hur den ska skötas från förvaltningens sida och vi avrundar kursen med en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhållas sig till och de sanktioner som på olika sätt aktualiseras när socialtjänsten inte fungerar som den ska.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen: 
"Jag tyckte jag kunde området men lärde mig mycket"
"Mycket bra föreläsare, engagerad, kunnig och trevlig"
"Kursen väckte intresse att förkovra mig i ämnet"
"Mycket bra, tydligt, verklighetsförankrat"

Kursledare

Natalie Glotz

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Programpunkter för utbildningen

  • Grundläggande principer: självbestämmande och integritet, barnets bästa. Den praktiska innebörden.
  • Kommunens ansvar enligt 2 och 2 a kap. SoL, socialtjänstens ansvar samt EU-rättens påverkan.
  • Om vård i familjehem eller HVB-hem (6 kap. SoL)
  • Översikt över kompletterande lagstiftning och när den aktualiseras (LVU och LVM)
  • Om handläggning av ärenden, överklagandeprocessen (9–12 kap., 16 kap. SoL)
  • Om Lex Sara och särskilda avgifter samt övriga sanktioner (14 kap. SoL)