Kurs – Socialtjänstens specifika arbete med barn och unga i familjehem

Familjehemsvården av barn och unga hör till det mest lagreglerade området inom socialtjänsten och många komplexa frågor aktualiseras vid tillämpning av regelverket. Oavsett orsak till placering så är placerade barn en särskilt utsatt grupp som samhället åtagit sig att skydda och stödja, och det är av stor vikt att handläggningen sker med rättssäkerhet och god kvalitet

Socialnämndens ansvar för de placerade barnen har skärpts de senaste åren, och regler har införts för ett ökat barnperspektiv. Exempel på detta är föreskrifterna om barns delaktighet i processen och barns rätt till egen socialsekreterare. Andra exempel är skyldigheten att dokumentera uppföljningsåtgärder och resultat.

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar av barn och unga i syfte att underlätta tillämpning av lagstiftningen i praktiken. Socialnämndens övergripande ansvar berörs, men främst behandlas de åtgärder som socialtjänsten behöver vidta när det står klart att ett barn behöver vård utanför hemmet. Även om temat för kursen är placering av barn i familjehem är merparten av innehållet relevant också vid placering i HVB.

Kursen riktar sig främst till socialsekreterare, familjehemssekreterare och chefer som arbetar inom individ- och familjeomsorgen, men passar även andra som är intresserade av dessa frågor.

Kommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Lärorikt och intressant dag. Jag fick med mig mycket nytt att använda i mitt dagliga arbete"
"Väldigt bra utbildning! Väldigt kunnig föreläsare!"
"Det har varit en mycket givande dag, stort tack!"

Kursledare

Ulrika Ekebro

Socionom

Ulrika Ekebro har en bakgrund inom socialtjänsten och har tidigare arbetat som socialkonsulent med tillsyn av och vägledning till socialnämnder. Hon håller utbildning inom socialrätt för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

  • Socialtjänstens övergripande ansvar och grundläggande principer
  • Barns rätt
  • Inför placering  – val av placeringsform, familjehemsutredning, vårdplan
  • Vårdens genomförande  – uppdrag, genomförandeplan, vårdnadshavares ställning, umgängesfrågor, dokumentation
  • Socialnämndens uppföljningsansvar – övervägande och omprövning, omplacering, missförhållanden i familjehem
  • Vårdens upphörande
  • Socialnämndens ansvar efter avslut
Kursen var MYCKET givande. Bra nivå på resonemangen.

Karl Larsson, Socialsekreterare - Öckerö kommun

Utbildningen var mycket givande och handlade om dilemman och frågor som jag stöter på i mitt dagliga arbete. Det märktes tydligt att föreläsaren hade lång erfarenhet och förstod vårt arbete. Jag och min grupp satt samlade och lyssnade på den webbsända kursen tillsammans.

Katarina Nordgren, Socialsekreterare - Söderhamns kommun