WEBBSÄND - LSS - en grundkurs om lagen och dess tillämpning

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ställer stora krav på en rättssäker handläggning. Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över lagens tillämpning och Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd. Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta till förvaltningsdomstol.

För att den som handlägger ärenden enligt LSS ska kunna göra korrekta bedömningar krävs kunskaper inte bara om LSS, utan även om angränsande socialrättslig lagstiftning. Förutom kommun och landsting finns även privata aktörer på området, framför allt privata assistansbolag. 

Syftet med kursen LSS- en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpling är att ge en allmän genomgång av lagen och dess tillämpning. Det ges stort utrymme för deltagarnas frågeställningar och erfarenhetsutbyte. Tyngdpunkten i kursen består av en genomgång av personkretsen och andra villkor för insats, insatsernas innehåll samt ansvars- och verkställighetsfrågor. Vidare berörs den enskildes rätt enligt annan lagstiftning, t ex SoL och HSL och i mån av tid även frågor om kvalitet och tillsyn samt Lex Sarah tas upp. För att befästa kunskaperna ingår en gruppdiskussion med utgångspunkt i några fallbeskrivningar.

Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för dig som är i behov av en genomgång för att hålla dig uppdaterad i ämnet.

Webbsänd kurs - så funkar det!

Inför starten av den här webbsända kursen får du ett mejl med en länk. Du klickar på länken och kommer till utbildningen. För att kunna ställa frågor i realtid behöver du ett Youtube- eller Googlekonto. Många av oss har det och då har man omedelbart tillgång till kommentarsfältet och kan ställa frågor och kommentera direkt. Om det inte funkar och du inte vill ha den administrationen finns möjligheten att mejla dina frågor. Mejladressen är fragor@jpinfonet.se. Frågefunktionen i sändningen har en begränsning på 200 tecken, så du som vill ställa en längre fråga skickar ett mejl istället.

Vi kommer att använda interaktiva verktyg som skapar interaktion både med kursledaren och kursdeltagarna.

Välkommen på kurs hos oss på JP Infonet – alldeles som vanligt!

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kursledare

Beatrice Nordebrink

Socionom och jurist, Nordebrink konsult AB

Bea Nordebrink har lång erfarenhet från socialtjänsten och dubbla kompetenser som socionom och jurist. Tidigare har Bea haft anställningar i kommuner som handläggare och chef på olika nivåer. Hon arbetar för närvarande med olika uppdrag som rättslig rådgivare inom socialrätt med inriktning mot LSS och har också uppdrag som stadsjurist. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Programpunkter för utbildningen

  • Vem som kan få LSS-insats, personkrets och andra villkor
  • Föräldraansvaret
  • Insatserna - innehåll och villkor
  • Översikt av skillnader och gränsdragningar mot t.ex. SoL och HSL
  • Ansvar för insatserna - övergripande och t.ex. vid placeringar utom kommunen
  • Verkställighet - rätt att välja insats
  • Kvalitet - tillsyn, tillstånd, Lex Sarah, individuell plan
  • Övriga frågor - t.ex. avgifter

Kontakt

Har du frågor om LSS - en grundkurs om lagen och dess praktiska tillämpning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000