Kurs - Skolbetyget och betygsättning

Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd m.m.

Skollagens införande innebar stora förändringar och förtydliganden av reglerna kring bedömning och betygssättning – inte minst vad gäller den nya betygsskalan, betygssättning från årskurs 6 och lärarlegitimering. Tillräckliga kunskaper i ämnet måste finnas på skolan och det är skolledningens ansvar att se till att kunskapen även finns hos betygsättaren.

Kursen Skolbetyget och betygsättning innehåller en genomgång av alla relevanta bestämmelser i skollagen, skolförordningen och nya gymnasieförordningen med fokus på de övergripande bestämmelserna om rektorers och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning.

Dagen ger också att ge en inblick i det praktiska arbetet med studieplaner, bedömning och betygssättning och hur man kommunicerar elevens kunskaper, arbete och måluppfyllelse utifrån kursplaner och betygskriterier. Även frågan om studieintyg och validering inom vuxenutbildningen kommer att beröras. Kursen innehåller vissa praktiska moment och övningar.


Kursen riktar sig till i första hand rektorer, skolchefer och verksamhetschefer men passar även för lärare inom grund- och gymnasieskola samt i vuxenutbildning.
Underlaget fokuserar främst på grundskola och gymnasium men täcker även särskolan och andra skolformer.

Det här är en av våra kurser inom skoljuridik.

Kommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Bra kurs som tog upp många viktiga punkter som skolan behöver."
"Lärorikt och proffsigt."

Kursledare

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Föreläsare är Tommy Nilsson, gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Han har jobbat som på flera positioner inom skolväsendet; som gymnasielärare, som handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt som utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning.

Programpunkter för utbildningen

 • Behöriga/obehöriga lärare (behörighetsförordning, lärarbrist, anställning av obehöriga med mera).
 • Huvudmannens/ Rektorns/ Lärarens respektive roller och ansvar i betygssättningen. 
 • Betygssättning av flera lärare.
 • Ändring av betyg.
 • Så kallade betygsvarningar. 
 • Betygssättning för elever som byter skola.
 • Betygssättning för placerade barn. 
 • Elevens utveckling(IUP, ect).
 • Bedömningsstöd.
 • Formativ/ summativ betygssättning.
 • Nationella prov och dess inverkan på betygssättningen.
 • Betygsstegen B och D. 
 • Betygssättning inom fjärr- och distansundervisning.
 • Lovskolan och betygssättningen.
 • Annan ny och eventuellt kommande lagstiftning.

Kontakt

Har du frågor om kursen Skolbetyget och betygsättning eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000