Kurs – Skolbetyget och betygsättning

Kursen ger dig de legala ramarna som gäller betyg och betygssättning i den svenska skolan. Vi går igenom formerna för betyg, det praktiska hantverket att sätta betyg, genomgång av ansvar samt Skolverkets föreskrifter och praktiska råd med mera.

2010 års skollag innebar stora förändringar och förtydliganden av reglerna kring bedömning och betygssättning – inte minst vad gäller betygsskalan, betygssättning från årskurs 6 och lärarlegitimering. Tillräckliga kunskaper i ämnet måste finnas på skolan och det är skolledningens ansvar att se till att kunskapen finns hos dem som sätter betyg.

Kursen Skolbetyget och betygsättning innehåller en genomgång av alla relevanta bestämmelser i skollagen, skolförordningen och nya gymnasieförordningen med fokus på de övergripande bestämmelserna om rektorers och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning.

Dagen ger också en inblick i det praktiska arbetet med studieplaner, bedömning och betygsättning och hur man kommunicerar elevens kunskaper, arbete och måluppfyllelse utifrån kursplaner och betygskriterier. Även frågan om studieintyg och validering inom vuxenutbildningen kommer att beröras. Kursen innehåller vissa praktiska moment och övningar.

Kursen riktar sig till i första hand rektorer, skolchefer och verksamhetschefer men passar även för lärare inom grund- och gymnasieskola samt i vuxenutbildning. Underlaget fokuserar främst på grundskola och gymnasium men täcker även särskolan och andra skolformer.

Kommentarer från tidigare kurstillfälle:
"Bra kurs som tog upp många viktiga punkter som skolan behöver."
"Lärorikt och proffsigt."

Kursledare

Tommy Nilsson

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare.

Tommy Nilsson är gymnasielärare, samhällsvetare och statsvetare. Förutom tiden i läraryrket har han varit handläggare och utredare på Skolverket och Skolinspektionen samt utredare och kvalitetsstrateg på kommunala förvaltningar. Tommy håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet.

Programpunkter för utbildningen

 • Behöriga/obehöriga lärare (behörighetsförordning, lärarbrist, anställning av obehöriga med mera)
 • Huvudmannens/rektorns/lärarens respektive roller och ansvar i betygsättningen
 • Betygsättning av flera lärare
 • Ändring av betyg
 • Så kallade betygsvarningar
 • Betygsättning för elever som byter skola
 • Betygsättning för placerade barn.
 • Elevens utveckling (IUP med mera)
 • Bedömningsstöd
 • Formativ/ summativ betygssättning
 • Nationella prov och deras inverkan på betygsättningen
 • Betygsstegen B och D
 • Betygsättning inom fjärr- och distansundervisning
 • Lovskolan och betygsättningen
 • Annan ny och eventuellt kommande lagstiftning