Kurs – Vindkraft – etablering och prövning

vindkraft---etablering-och-provning.jpg

Etablering av vindkraft väcker känslor. Sverige har ett mål om 49 procent förnybar energi redan 2020 och i framtiden ska andelen förnybar energi öka ytterligare. Vid sidan av det förutspås en omfattande elektrifiering av samhället. För att kunna tillgodose en sådan utveckling kommer det att krävas en storskalig utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Vindkraft kan samtidigt medföra en stor lokal påverkan. Lokaliseringen innebär vanligen störningar för närboende i form av bland annat buller, skuggning och påverkan på landskapsbilden. Verksamheten kan även medföra miljöpåverkan på exempelvis olika slags naturvärden, fågelliv och fladdermöss, men kan även hamna i konflikt med områden som är av intresse för rennäringen eller försvaret.

Från kommunernas sida gäller frågan om vindkraft främst lämplig markanvändning och förhållandet till kommunens översiktsplan.

Etableringen av vindkraft berör också många andra juridiska och praktiska frågor, såsom markexploatering, tillfartsvägar och ledningar. Vindkraftverken kan till exempel störa mobilnät och flygplan. För vindkraft till havs tillkommer dessutom ytterligare hänsyn.

Kursen går utförligt igenom etableringsprocessen av vindkraft och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv. Kursen innehåller även en genomgång av den EU-rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området.

Kursen riktar sig till jurister och advokater, miljökonsulter och beslutsfattare som arbetar med vindkraftsetablering. Kursen har en juridisk inriktning, men passar även erfarna icke-jurister.

Kursledare

Olof Hasselberg

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Olof Hasselberg Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Olof är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Ingela Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Ingela är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå med lång erfarenhet från bland annat miljödepartementet och miljödomstolarna. Hon håller bland annat i utbildningar inom miljörätt

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

 • Planering för vindkraft
 • Miljöbedömningar och utredningar
 • Tillståndsprövning
 • Kommunal tillstyrkan
 • Viktiga frågor vid prövningen
  • Lämplig lokalisering
  • Utformning av verksamheten (boxmodellen)
  • Riksintressen
  • Artskyddet
  • Buller
  • Ekonomisk säkerhet
 • Ändring av tillstånd
  • Förlängning av igångsättningstid
  • Höjning av vindkraftverken
 • Vem anses berörd av vindkraft?
 • Särskilt om havsbaserad vindkraft