hammer skatteförfarandelagen med kommentarer

Kommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till skatteförfarandelagen

I skatteförfarandelagen (SFL) regleras hur Skatteverket och förvaltningsdomstolarna ska handlägga skatteärenden. I SFL regleras bland annat när och hur skatt ska betalas, när och hur ett skattebeslut kan omprövas och överklagas samt vilka möjligheter en skattebetalare har att få anstånd. SFL innehåller även regler om betalningssäkring och företrädaransvar. SFL innehåller däremot inte i övrigt några materiella skattebestämmelser. Sådana finns i exempelvis inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.

I denna lagkommentar, som byggs ut efter hand, kommenteras SFL paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Kommentaren vänder sig till jurister, ekonomer och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga skatteförfarandefrågor. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas advokater, skatterevisorer, skatterådgivare, tjänstemän vid banker och jurist- och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om hur olika typer av skatteärenden handläggs utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HFD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Lagkommentaren är under produktion

I följande lagkommentar är dessa kapitel kommenterade: 45–46, 48, 59, 63, 66–71 kap. Resterande kapitel är under produktion och kommer att publiceras löpande. 

Författare

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Ylva Larsson

Forskare och universitetslektor vid Örebro...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021