hammer lagkommentar till patientlagen

Lagkommentaren är skriven av Linda Larsson. Här görs en noggrann granskning av samtliga bestämmelser som ger läsaren en översikt över regleringarnas innehåll, uppkomst och betydelse i det praktiska hälso- och sjukvårdsarbetet.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till patientlagen

Patientlagen (PL) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har och innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.

Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner. Lagen innehåller även centrala regleringar om information till patienten och på vad sätt den ska ges gällande samtycke, tillgänglighet och ny medicinsk bedömning. Patientlagen innehåller även specifika bestämmelser kopplat till bland annat barn i hälso- och sjukvården, fast läkarkontakt och skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonalen att skriva intyg.

I lagkommentaren görs en grundlig genomgång av PL:s samtliga bestämmelser som ger läsaren en gedigen genomgång av regleringarnas innehåll, uppkomst och betydelse i det praktiska hälso- och sjukvårdsarbetet. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis. 

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.

Författare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023