hammer lagkommentar till produktansvarslagen

Lagkommentaren är skriven av Anton Freszals och Felix Rådberg. De kommenterar lagen och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen och andra som är i behov av kunskap i frågor om produktansvar.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till produktansvarslagen

Med produktansvar avses skadeståndsansvar för skada som en produkt har orsakat på något annat än själva produkten. Produktansvarslagen (1992:18) bygger på EU:s produktansvarsdirektiv från 1985 och innehåller regler om utomobligatoriskt produktansvar för produkter med säkerhetsbrister. Ansvaret är strikt, det vill säga oberoende av vållande, och träffar i första hand tillverkaren eller, vid import, importören av en produkt. Med produkter avses lösa saker, det vill säga alla typer av flyttbara fysiska föremål som hemelektronik, bilar, livsmedel och läkemedel, men även till exempel gaser och vätskor. Lagen, som är tvingande till den skadelidandes förmån, ger rätt till ersättning för personskador och sakskador på så kallad konsumentegendom. 

Lagen består av tolv paragrafer som är indelade i sex avsnitt. I det första avsnittet regleras förutsättningarna för skadestånd, inklusive vad som utgör en säkerhetsbrist. I det andra avsnittet regleras vilka som är skadeståndsskyldiga. Däri regleras också ansvarsfrihetsgrunder. I nästkommande två avsnitt finns dels en regel om avräkning vid sakskada, dels en regel om jämkning vid skadelidandes medvållande. I det näst sista avsnitten finns en regressregel och slutligen regleras preskription av fordringar på skadestånd för produktskador.

I lagkommentaren kommenteras produktansvarslagen paragraf för paragraf. Kommentaren riktar sig till alla som ska tillämpa lagen, som till exempel domare, advokater, försäkringsbolag och företag som tillverkar eller importerar produkter.

Författare

Anton Freszals

Senior Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Felix Rådberg

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till trafikskadelagen

    Lagkommentaren är skriven av Johanna Chamberlain. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

I avgörandet fastställer HD att förhöjda halter av PFAS i blodet utgör en skadeståndsrättsligt ersättningsgill personskada. Vår expert Stina Bratt analyserar domen.

15 feb 2024

Nu finns en ny lagkommentar till produktansvarslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författarna Anton Freszals och Felix Rådberg. 

10 okt 2023

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021