hammer lagkommentar till lagen om viten

Lagkommentaren är skriven av Katrin Strömberg. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om viten

Med hjälp av vite kan domstolar, kommuner, statliga myndigheter och länsstyrelser driva igenom vissa handlingar och förmå aktörer att fullgöra sina skyldigheter. Vite är ett penningbelopp som ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. Särskilda bestämmelser om vitesförfarandet återfinns i ett antal lagar, medan de generella och centrala bestämmelserna regleras i lag (1985:206) om viten. Lagen tar upp hur ett vitesföreläggande får utformas och vad som gäller vid utdömande av vite.

I denna lagkommentar kommenteras lagen om viten paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framför allt hur den har kommit att tillämpas i praxis. Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkommen domstolspraxis och med eventuella lagändringar.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att handlägga ärenden där det kan bli aktuellt att förena ett beslut med vite. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. Kommentaren utgör vidare en nyttig vägledning för advokater och andra på den privata marknaden som behöver orientera sig om vitesförfarandet.

Katrin Strömberg

Jurist, Klimat- och näringslivsdepartementet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023