hammer lagkommentar till arbetsmiljölagen

Lagkommentaren är skriven av Johan Holm. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar relevanta frågor för jurister och andra som behöver kunskap om arbetsmiljö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen (1977:1160, AML) har funnits i snart 50 år. Den innehåller den övergripande regleringen på arbetsmiljöområdet. I lagen anges särskilt hur arbetsmiljön ska vara beskaffad, vilka som är ansvariga för arbetsmiljön, hur samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska ske och vilken roll Arbetsmiljöverket har. Vidare anges hur arbetsmiljökraven kan genomdrivas genom förelägganden, straff och sanktionsavgifter. Arbetsmiljölagen är en ramlag där många av de generellt utformade bestämmelserna konkretiseras genom föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Denna lagkommentar innehåller därför många hänvisningar till dessa föreskrifter för att läsaren ska kunna söka sig vidare till mer specificerade bestämmelser.

I denna lagkommentar redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till arbetsgivare, personalvetare och HR-personal, skyddsombud, fackliga organisationer samt myndigheter och domstolar som tillämpar arbetsmiljölagen. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Johan Holm är juris doktor och lektor i rättsvetenskap och forskar och undervisar i arbetsrätt och arbetsmiljörätt vid Umeå universitet. Han disputerade 2021 med en avhandling med titeln Ett hållbart arbetsliv: Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Han är också en flitigt anlitad föredragshållare och har hållit i utbildningar för exempelvis fackföreningar och yrkesverksamma som arbetar med arbetsmiljö- och personalfrågor. 

Författare

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023