Logga in

Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till skadeståndslagen

Lagkommentaren är författad av Anders Holm och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till skadeståndslagen

Skadeståndslagen (SkL) fyllde 50 år 2022. Denna lag består av sex kapitel och det är en generell lag som reglerar skadestånd i såväl inom- som utomobligatoriska förhållanden. Den största praktiska nyttan med lagen är dock på det utomobligatoriska området. Skadeståndslagen har inte sällan en viss betydelse även i de fall det finns annan skadeståndsrättslig speciallagstiftning, som är tillskapad för att reglera ett visst begränsats område. Ett sådant exempel förekommer vid beräkning av ersättning till den skadelidande som skadats vid en trafikolycka. I en sådan situation hänvisar trafikskadelagen till skadeståndslagens femte kapitel för den aktuella ersättningsberäkningen. I skadeståndslagen finns därutöver jämkningsregler i kapitel sex som har generell tillämplighet.

Eftersom betydande delar av skadeståndslagen är allmänt hållen ges läsaren av lagtexten inte sällan knapphändig information avseende hur lagen ska tolkas och tillämpas i konkreta situationer. Det senare gäller exempelvis den viktiga så kallade culparegeln i 2 kap. 1 §. Hur ska begreppet vårdslöshet i nämnda paragraf tolkas och tillämpas? Vid sidan av lagförarbetena blir även prejudikat viktiga för att förstå och dra rättsliga slutsatser avseende den konkreta tillämpningen av skadeståndslagen. I kommentaren behandlas lagens bestämmelser paragrafvis och det finns rikligt med hänvisningar till förarbeten men även prejudikat samt andra relevanta rättskällor.

Författare

Anders Holm

Jur.dr, universitetslektor, Linköpings universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

I avgörandet fastställer HD att förhöjda halter av PFAS i blodet utgör en skadeståndsrättsligt ersättningsgill personskada. Vår expert Stina Bratt analyserar domen.

15 feb 2024

Nu finns en ny lagkommentar till produktansvarslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författarna Anton Freszals och Felix Rådberg. 

10 okt 2023

HFD slår fast att rätten till aktivitetsersättning gäller under den tid den försäkrade fullföljer sin skolgång i den takt hans eller hennes funktionsnedsättning medger.

4 maj 2021