hammer lagkommentar till lagen om bostadsanpassningsbidrag

Lagkommentaren är skriven av Tim Holappa och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om bostadsanpassningsbidrag

Det nationella målet med funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. En viktig del av detta mål är att alla ska kunna bo självständigt i egna hem.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag reglerar kommunernas ansvar för bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till personer med funktionsnedsättning som behöver en anpassning av sin bostad för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionsnedsatta. I lagen regleras bland annat vem som kan ansöka om bidrag, för vilka åtgärder bidrag lämnas, ansvarsfördelning mellan kommunen och enskilda samt frågor om tillsyn och överklagande. 

I denna lagkommentar kommenteras lagen om bostadsanpassningsbidrag paragraf för paragraf. Den innehåller även hänvisningar till viktiga författningar, förarbeten och relevant praxis från rättsliga instanser.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som är intresserade av regleringen om bostadsanpassningsbidrag.

Författare

Tim Holappa

Juris doktor i offentlig rätt, Stockholms...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023