hammer lagkommentar till konkurslagen

Lagkommentaren är skriven av Fredrik Benndorf och Nils-Bertil Morgell. Kommentaren skildrar det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till konkurslagen

I Europa har det redan sedan ”de gamla romarnas tid” funnits lagar om konkurs. Sveriges nuvarande konkurslag är från år 1987 (då den ersatte 1921 år konkurslag). Vår nuvarande konkurslag har ändrats vid flera tillfällen. Likaså har lagens tillämpning prövats av Högsta domstolen (HD) vid ett stort antal tillfällen. Lagen har ändrats och HD har meddelat ett avgörande så sent som sommaren 2022.

I denna lagkommentar kommenteras konkurslagen paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och framförallt hur den har kommit att tillämpas av HD.

Kommentaren uppdateras regelbundet både med nytillkomna HD-avgöranden och med eventuella lagändringar.

Lagkommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om konkurs. Som exempel kan nämnas anställda vid domstolar samt statliga och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas konkursförvaltare samt tjänstemän vid banker, inkassobyråer och ekonomiavdelningar. Även för andra som behöver orientera sig om konkurser utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Författare

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Lagkommentar till insolvensförordningen

    Lagkommentaren är skriven av advokat Kenneth Nilsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021

HD överprövar ett beslut om fördelning av köpeskilling efter exekutiv försäljning av en utmätt bostadsrätt.

3 jun 2021

I avgörandet ”Fastigheten Nanna” prövar HD om en tredje mans betalning på grund av eget ersättningsansvar påverkar en gäldenärs betalningsskyldighet på ett sätt som har betydelse vid utmätning. 

4 maj 2021