hammer fastighetsmäklarlagen med kommentarer

Kommentar till fastighetsmäklarlagen skriven av advokat och juris doktor Antonia Krzymowska. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentarer till fastighetsmäklarlagen

Sedan 1984 är fastighetsmäklaryrket reglerat i lag genom fastighetsmäklarlagen. Lagen har sedan 1984 genomgått tre revideringar, nu senast 2021. Fastighetsmäklarlagen reglerar uppdragsförhållandet mellan en mäklare och dennes uppdragsgivare samt förhållandet mellan en mäklare och dennes uppdragsgivares motpart (till exempel en köpare). Lagen gäller vid förmedling av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter. Lagstiftaren har särskilt framhållit att köp och försäljning av en bostad ofta är den viktigaste och största affären i livet, varför fastighetsmäklarlagens primära syfte är att ge köpare och säljare ett bra skydd när de gör bostadsaffärer och att göra så att de känner en trygghet när bostaden förmedlas av en mäklare.

Fastighetsmäklarlagen gäller vid såväl konsument- som kommersiella uppdrag. Nyheterna i 2021 års fastighetsmäklarlag avser att ge en ökad trygghet för parterna genom att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) ges en mer heltäckande och slagkraftig tillsyn över branschen. Även förändringar i penningtvättslagstiftningen har ställt nya krav på fastighetsmäklarlagstiftningen.

En av nyheterna i 2021 års lag är att de mäklarföretag i vilka mäklare bedriver förmedlingsverksamhet måste vara registrerade hos FMI. Detta innebär att även företagen ligger under FMI:s tillsyn och ska följa både fastighetsmäklarlagen och reglerna om penningtvätt. Mäklarföretagen får också ett ansvar att verka för att företagets mäklare följer god fastighetsmäklarsed.

Genom den nya fastighetsmäklarlagen och ändringar i penningtvättsreglerna införs även en ny registreringskategori: särskild registrering för hyresförmedling. Registreringskategorin är till för de personer som förmedlar hyresrätter som har en månadshyra på 10 000 euro eller mer, respektive de företag där sådana personer bedriver sin verksamhet. Det tidigare gällande undantaget från registrering för den som förmedlar vissa typer av hyresrätter, exempelvis lokaler, har således inskränkts genom den nya lagen. I den nya lagen gäller undantaget bara om personen inte förmedlar någon hyresrätt där månadshyran är på 10 000 euro eller mer.

Författare

Antonia Krzymowska

Advokat och jur. dr

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Juridiskt bibliotek

    Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
  • JP Rättsfallsnet

    Rättsfallsdatabasen med en fullständig bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
  • Avtalslagen med kommentarer

    Kommentar till avtalslagen av advokat och juris doktor Jon Kihlman. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Vi har haft nöjet att intervjua Antonia Krzymowska, advokat och juris doktor, som har skrivit lagkommentar till fastighetsmäklarlagen.

29 nov 2022

HD har nu klargjort att en särbo och som förlorat sin älskade inte faller in i den ersättningsberättigade kategorin.

14 jun 2021

Begreppet förhandla har inte bara betydelse vid handelsagentur utan också i den allmänna avtalsrätten beträffande frågan om avtalsbundenhet.

9 feb 2021