hammer lagkommentar till alkohollagen

Lagkommentaren är skriven av bland andra hovrättsrådet Ingeborg Simonsson och rådmannen Emma Önneby. Kommentaren vänder sig till alla som har att tillämpa alkohollagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till alkohollagen

Det nuvarande regelverket om handel med alkohol i Sverige har växt fram i omgångar sedan 1960-talet. Flertalet av paragraferna i alkohollagen har ändrats och flyttats åtskilliga gånger, och nya paragrafer har tillkommit successivt.

Ett stort värde med lagkommentaren – som kommenterar alkohollagen paragraf för paragraf – är att läsaren snabbt kan orientera sig i och hitta förarbeten. Viktiga förarbetsuttalanden sammanfattas också direkt i kommentaren för ökad förståelse. Rättsutvecklingen är också i högsta grad pågående genom domstolspraxis. Insikter i denna rättsutveckling är därför nödvändiga för att förstå hur bestämmelserna i lagen ska tolkas och tillämpas. Lagkommentaren illustrerar denna rättsutveckling och lägger ett särskilt fokus på nyare rättspraxis.

Kommentaren till 1 kap. alkohollagen är avsedd att ge en stomme genom de definitioner som finns där.

Kommentaren till 2–5 kap. ger läsaren fördjupad förståelse för regleringen av bland annat tillverkning av och parti- och detaljhandel med alkohol. Särskild vikt läggs vid att underlätta för läsaren att orientera sig i regleringens förarbeten, i nyligen avkunnade domar och i övriga förskrifter som rör handeln.

Kommentaren till 7 kap. behandlar marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat och fokuserar på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser tolkningen och tillämpningen.

Kommentaren till 8 kap. behandlar det omfattande regelverk som finns om servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Kommentaren hjälper läsaren att orientera sig i motiven till regelverket, i rättspraxis som utvecklats och i den övriga vägledning som ges för tillämpningen genom till exempel myndighetshandledning och allmänna råd.

Kommentaren till 9–13 kap. ger läsaren en orientering i och fördjupad förståelse för regelverket om bland annat tillsyn, ingripande- och förverkandemöjligheter och om straffbestämmelserna. Särskilt fokus läggs på hur domstolar har tolkat bestämmelserna i nyligen avkunnade domar.

Författare

Annika Pallvik Fransson

Kansliråd på Socialdepartementet

Emma Önneby

Rådman vid Umeå tingsrätt, mark- och...

Fredrik Sandström

Senior jurist vid Finansinspektionen

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Ylva Aversten

Rådman, Patent- och marknadsdomstolen och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

I denna analys tittar vi närmare på fallen och ger förslag på hur man kan hantera rättshaveristiskt beteende.

10 nov 2023

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål som rör transplantationer av luftstrupar. Det innebär att hovrättens dom står fast. 

10 nov 2023

Trots omfattande stödinsatser från arbetsgivaren som utökad inskolning, anpassning av arbetsuppgifter och extra stöd av medarbetare har en sjuksköterska uppvisat sådana kunskapsbrister att introduktionen avbrutits och hon inte längre tillåts ha patientkontakt.

16 okt 2023