hammer alkohollagen med kommentarer

Kommentar till alkohollagen skriven av hovrättsrådet Ingeborg Simonsson, rådmannen Emma Önneby, EU-​rättslig rådgivare Fredrik Sandström och kanslirådet Annika Pallvik Fransson. Kommentaren vänder sig till alla som har att tillämpa alkohollagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till alkohollagen

Regelkomplexet i 1 kap. och 7 kap. alkohollagen har växt fram i omgångar sedan 1970-talet. Kommentaren till 1 kap. alkohollagen är avsedd att ge en stomme genom de definitioner som finns där, medan kommentaren till 7 kap. alkohollagen behandlar marknadsföring av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Lagkommentarerna fokuserar på motiven för lagstiftningen och den rättspraxis som belyser tolkningen och tillämpningen.

Flertalet av paragraferna har ändrats och flyttats åtskilliga gånger, och nya paragrafer har tillkommit successivt. Ett stort värde med lagkommentaren, paragraf för paragraf, är att läsaren snabbt kan orientera sig och hitta förarbeten. Viktiga förarbetsuttalanden sammanfattas också direkt i lagkommentarerna. Här beskrivs noga gällande rätt och läsaren får veta vilka bestämmelser som har sitt ursprung i EU-rätten respektive i nationell rätt. Den utveckling som ägt rum på senare år med onlinemarknadsföring och nya alkoholprodukter behandlas utförligt.

Även reglerna i 2, 3, 5 och 9 kap. har växt fram över lång tid. Vissa bestämmelser om tillverkning (2 kap.) är i sak oförändrade sedan tidigt 1960-tal medan andra har tillkommit eller ändrats under senare år. Lagkommentaren underlättar läsarens förståelse genom att paragraf för paragraf redogöra för viktiga förarbetsuttalanden. Rättsutvecklingen är i högsta grad pågående genom domstolspraxis. Insikter i denna rättsutveckling är därför nödvändiga för att förstå hur många delar av lagen som ska tolkas och tillämpas. Lagkommentaren illustrerar för läsaren hur domstolar har tolkat bestämmelserna om bland annat tillsyn och ingripandemöjligheter (9 kap.) samt detaljhandel (5 kap.), med särskilt fokus på nyligen avkunnade domar.

Lagkommentaren är under produktion

I följande lagkommentar är 13, 5, 7 och 9 kap. kommenterade. Resterande kapitel är under produktion och kommer att publiceras löpande. 

Författare

Annika Pallvik Fransson

Kansliråd på Socialdepartementet

Emma Önneby

Rådman vid Umeå tingsrätt, mark- och...

Fredrik Sandström

Jurist vid Finansinspektionen

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022