Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Virusets framfart påverkar även årsstämmor

Regeringen föreslår ny lag som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2 apr 2020

HD anser att bostadsrättshavare är kända sakägare och att de därför ska underrättas om bygglov

Chefsjuristen Sven Boberg konstaterar att besluten kan få stora konsekvenser för handläggningen av bygglovsärenden. Både kostnader och tidsåtgång kan öka.

12 mar 2020

Nya regler om bygg- och rivningsavfall

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler som ska minska avfall från byggen och rivningar. 

10 mar 2020

Snart får du bygga större komplementbostadshus

Den maximala storleken på komplementbostadshus som får byggas utan bygglov ska bli 30 kvadratmeter.

12 feb 2020

Regelverket för bygglov ses över

Regelverket för bygglov ska ses över för att det ska bli enklare, effektivare och mer ändamålsenligt.

11 feb 2020

Förslag om laddinfrastruktur i byggnader

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om bland annat krav på laddinfrastruktur i byggnader.

15 jan 2020

Effektivare investeringsstöd för hyresbostäder

Investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder ska återinföras i en effektivare form från den 1 februari 2020.

15 jan 2020

Nya regler ska göra det enklare att bygga bostäder

Nu ska det gå snabbare att bygga, byggande ska bli mer kostnadseffektivt och byggföretag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar.

6 dec 2019

Regeringen föreslår utvecklad översiktsplanering

Regeringen vill utveckla översiktsplaneringen för att underlätta kommunernas arbete med nya bostäder och arbeta för en hållbar samhällsutveckling.

6 nov 2019

Regeringen går vidare med förslag om större komplementbostadshus

Att bygga större komplementbostadshus utan bygglov vill regeringen ska bli möjligt från första mars nästa år.

5 nov 2019

HD meddelar prövningstillstånd i vattendom

HD har beslutat att pröva ett mål om lagligförklaring av ett vattenkraftverk. Målet handlar om tillstånd till vattenkraftsverksamhet vid en äldre kvarn i Småland.

16 okt 2019

Ingen klagorätt för bostadsrättsinnehavare en vägkorsning bort

En bostadsrättsinnehavare får enligt MÖD inte rätt att överklaga ett beslut att bevilja bygglov för ett flerbostadshus på en närliggande fastighet.

16 okt 2019

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden

Ny utredning ska föreslå hur strandskyddet kan göras om i grunden, genom att ta hänsyn till lokala skillnader.

20 aug 2019

Högsta domstolen vidgar kretsen för vilka som ska höras i detaljplaneärenden

Vem har egentligen rätt att höras i överklagade detaljplaneärenden? Den frågan prövade Högsta domstolen i juli i år.

15 aug 2019

Utredning för stärkt äganderätt till skogen

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka den privata äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer.

14 aug 2019

Regeringen föreslår större attefallshus

Nu kan den tillåtna byggnadsarean för bygglovsfria komplementbostadshus, så kallade attefallshus, utökas från 25 till 30 kvadratmeter.

13 aug 2019

Dike eller bäck? Det är frågan som kan upphäva detaljplanen

Hur noga måste ett vattendrag utredas för att detaljplanen ska stå sig?

12 jun 2019

Nya krav på laddinfrastruktur för elbilar

Boverket föreslår nya krav på förberedelser av laddplatser och installation av laddningspunkter för elbilar.

11 jun 2019

1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , 9 ,