Inget bygglov för ett telekommunikationstorn på naturmark

Ett företag som ansökt om bygglov för att uppföra ett 36 meter högt telekommunikationstorn på naturmark har fått avslag på sin ansökan. Enligt Högsta domstolen strider åtgärden mot detaljplanen och kommunen har angett beaktansvärda och legitima skäl för att motsätta sig bygglov.

mark_och_miljo_Inget_bygglov_for_ett_telekommunikationstorn_pa_naturmark_16x9.jpg

Tornet skulle uppföras i ett grönområde som ligger nära ett småhusområde i Båstads kommun. Grönområdet skulle utgöra naturmark enligt en detaljplan från 2007. Syftet med planen var att förbättra förutsättningarna för åretruntboende och att göra en anpassning till höjda krav för fritidsbebyggelse.

Kommunen avslog ansökan, eftersom åtgärden stred mot detaljplanen och bedömdes ge upphov till betydande olägenhet för nyttjandet av grönområdet och för de närboende. Såväl mark- och miljödomstolen som Mark- och miljööverdomstolen har avslagit företagets överklagande.

Högsta domstolen har nu tagit ställning till förutsättningarna för att bevilja bygglov för en åtgärd som avviker från en detaljplan.

Bygglov får ges om avvikelsen från planen är liten. Avvikelsen har dock i detta fall inte ansetts vara liten. Bygglov får ges också om åtgärden tillgodoser ett allmänt intresse. Högsta domstolen anser att anläggningar för trådlös telekommunikation tillgodoser ett allmänt intresse och att det därför i och för sig finns möjlighet att ge bygglov i strid med planen.

Innan bygglov beviljas måste emellertid, enligt Högsta domstolen, den beslutande instansen göra en kompletterande lämplighetsbedömning. Intresset av åtgärden ska vägas mot andra intressen, däribland intresset av att kommunen i rimlig utsträckning behåller sitt inflytande över markanvändningen. I detta fall har kommunen beaktansvärda och legitima skäl för att motsätta sig åtgärden. Högsta domstolen har därför avslagit överklagandet.

Sammanfattning av HD 2020-10-22 Ö 435-20.

Publicerad 9 nov 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023