Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Jordbruksmark bedöms inte som brukningsvärd

I en ny dom bedömer MÖD att positivt förhandsbesked kan lämnas för tre fritidshus på jordbruksmark. Med hänsyn till den aktuella markens läge och begränsade yta anser MÖD att jordbruksmarken inte kan anses brukningsvärd i den mening som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Bestämmelsen hindrar därmed inte positivt förhandsbesked för de tre husen.

mark_miljo_Jordbruksmark_bedoms_inte_som_brukningsvard_16x9.jpg

Bakgrund


En samhällsbyggnadsnämnd beslutade att bevilja positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus på Öland. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som upphävde förhandsbeskedet med hänvisning till att marken som skulle bebyggas var brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen (MMD) ändrade dock länsstyrelsens beslut och fastställde nämndens beslut om positivt förhandsbesked. Enligt MMD var åtgärden en lämplig komplettering av redan befintlig bebyggelse.

MMD:s dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Mark- och miljööverdomstolen


Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk, se 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

Jordbruksmark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (se prop. 1985/86:3 s. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig hushållning med naturresurser (jämför prop. 1985/86:3 s. 53).

MÖD konstaterar att det skifte av fastigheten som fritidshusen är tänkta att uppföras på avgränsas av bland annat en mindre väg, bebyggelse och alvarmark. Skiftet angränsar alltså inte till annan jordbruksmark och ingår inte i ett sammanhängande jordbrukslandskap. Eftersom markområdet har en begränsad yta och är helt avskilt från annan jordbruksmark anser MÖD att förhållandena i detta fall är sådana att jordbruksmarken inte kan anses brukningsvärd i den mening som avses i 3 kap. 4 § MB. Bestämmelsen är därmed inte något hinder mot att meddela positivt förhandsbesked för fritidshusen.

Därefter prövar MÖD om den planerade bebyggelsen kan tillåtas i övrigt, och gör bland annat en bedömning i förhållande till översiktsplanen för området. Det skifte av fastigheten som förhandsbeskedet avser ingår inte i de områden som i den fördjupade översiktsplanen pekats ut för bebyggelseutveckling. Skiftet utgör i stället en del av ett större område i planen som beskrivs som en länk mellan planområdets naturområden och det omgivande landskapet.

MÖD konstaterar att det markområde som ansökan avser är relativt litet och är insprängt mellan befintlig bebyggelse. De planerade fritidshusen utgör en komplettering till bebyggelsen och bedöms inte inkräkta på karaktärsdragen för området i stort. Enligt MÖD medför vidare varken hänsynen till natur- och kulturvärdena på platsen eller byggnadernas inverkan på omgivande bebyggelse och på landskapsbilden att marken inte ska anses lämplig för den sökta åtgärden. MÖD anser därför att positivt förhandsbesked kan ges för åtgärden.

Publicerad 12 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024