Logga in

Glömt ditt lösenord?

Viktiga lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Nedan hittar du några av lagändringarna på mark- och miljöområdet 2020/21.

mark_miljo_Lagandringar_pa_mark_och_miljoomradet_16x9_ny.jpg

Ändringar i avfallsförordningen för att underlätta för kommuner att rapportera till avfallsregistret


Vissa lättnader införs för kommunerna i samband med insamling och transport av farligt avfall från hushåll. Skyldigheten att anteckna ska inträda när avfallet lämnar en återvinningscentral. Om avfallet körs direkt till en behandlare ska anteckningarna göras senast två dagar efter det att avfallet har lämnats till behandlaren. Det görs även en ändring av skyldigheten enligt avfallsförordningen att upprätta transportdokument. Genom ändringen förtydligas att det ska finnas ett transportdokument även vid transport av farligt avfall från hushåll och att dokumentet ska upprättas av transportören.

Bestämmelsen om tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts fram


Ändringar görs i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen om producentansvar för förpackningar. Det innebär att bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts fram till och med utgången av december 2022. Ändringarna gör det möjligt för producenterna och kommunerna att fortsätta samla in förpackningar på samma sätt som i dag. Producenternas registreringsplikt hos Naturvårdsverket skjuts dock inte upp.

Kommuner får informationsansvar för detaljplaner och planbeskrivningar


Förordningen om geografisk miljöinformation ändras så att kommuner får ett informationsansvar i fråga om detaljplaner och planbeskrivningar enligt plan- och bygglagen (PBL). Informationsansvaret innebär att kommuner måste tillgängliggöra detaljplaner och planbeskrivningar enligt PBL. Det bedöms vara en förutsättning för att kunna etablera en säker och standardiserad digital infrastruktur för tillgängliggörande av data om samhällsbyggnadsprocessen.

Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter


Flera bestämmelser som i dag finns i lag regleras på förordningsnivå. Bestämmelser som motsvaras av EU-förordningar eller är inaktuella tas bort. Det införs också regler om det globala klimatstyrmedlet för flygverksamhet, Corsia. Straffskalan för brott mot lagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skärps från fängelse i högst ett år till fängelse i högst två år. I förordningen finns bland annat bestämmelser om tillståndsplikt för utsläpp av växthusgaser och bestämmelser om försenings- och sanktionsavgifter för överträdelser av till exempel skyldighet att överlämna utsläppsrätter och rapporteringsskyldigheter enligt EU-bestämmelser. De nya bestämmelserna anpassar svensk rätt till ändringar i EU:s utsläppshandelsdirektiv och innebär i övrigt en modernisering av regelverket

Havs- och vattenmyndigheten får tillsynsvägledningsansvar för de invasiva främmande arter som lever i vatten


Regeringen har beslutat om en förordningsändring som behövs för att genomföra EU-förordningen om invasiva främmande arter. Ändringen innebär ett tillägg till miljötillsynsförordningen där Havs- och vattenmyndigheten från den 1 januari 2021 får tillsynsvägledningsansvaret för de invasiva främmande arter som lever i vatten.

Statligt stöd till vissa miljöfordon för att främja introduktionen av miljöfordon på marknaden


Förordningen gör det möjligt att söka stöd hos Statens energimyndighet för inköp av tunga lastbilar som drivs på el, gas eller bioetanol, samt vissa eldrivna traktorer och motorredskap. Stöd betalas ut till företag inklusive fysiska personer som bedriver näringsverksamhet samt till kommuner och regioner.

Kommuner och andra fastighetsägare får möjlighet att söka stöd för åtgärder som bidrar till gröna och trygga samhällen


Förordningen innebär att Boverket får ge stöd för att genomföra åtgärder för att öka eller utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar. Stödet kan sökas av bland annat kommuner och andra fastighetsägare. Stöd får ges för åtgärder som är till nytta för allmänheten utan krav på någon särskild motprestation. Den minsta totala kostnaden för åtgärderna ska uppgå till 200 000 kronor och stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna.

Syftet med stödet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning, samtidigt som det skapas trygga, trivsamma och inkluderande utemiljöer med särskild omsorg om åtgärdernas gestaltning.

Publicerad 15 jan 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024