Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

HD-dom i målet ”Garagetaket i Söderbärke”

Högsta domstolen har avslagit en ansökan om bygglov eftersom byggnadsåtgärden medförde skada på en grannfastighet.

18 jan 2022

Barnkonventionen hindrade utmätning

En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

18 jan 2022

Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

13 jan 2022

Översyn av ombyggnad i PBL

I en ny rapport redovisar Boverket regeringsuppdraget att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i PBL.

8 dec 2021

Ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen

Nu finns en ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet. Den är skriven av våra framstående experter inom fastighetsrätt.

6 dec 2021

Delvis ja till förslag om stärkt skydd för hyresgäster

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

2 dec 2021

Stämmolagen upphör att gälla vid årsskiftet

Det innebär att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet får genomföras enligt ordinarie regler.

1 nov 2021

Bostadsanpassningsbidrag nekas

Bostadsanpassningsbidrag nekades eftersom åtgärden skulle innebära att eftersatt underhåll åtgärdas.

1 nov 2021

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskar

Det visar en statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidrag från Boverket.

4 okt 2021

Lagrådsremiss om certifierade byggföretag

Förslag till ändringar i PBL som innebär att det införs en ny aktör i lagen: certifierat byggprojekteringsföretag.

4 okt 2021

Boverket uppdaterar vägledning om padelbanor och padelhallar

Anledningen är att rättsläget upplevs som osäkert eftersom inga rättsfall har avgjorts i MÖD. 

6 sep 2021

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 sep 2021

Inget bygglov för en radiomast i naturområde

HD har avslagit en ansökan om bygglov för att uppföra en 212 meter hög radiomast i ett naturområde.

7 jun 2021

Fri hyressättning vid nyproduktion

Regeringen har tagit emot betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder.

7 jun 2021

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms strida mot egendomsskyddet

Det konstaterar hovrätten i en dom.

10 maj 2021

Jordbruksmark bedöms inte som brukningsvärd

I en ny dom bedömer MÖD att positivt förhandsbesked kan lämnas för tre fritidshus på jordbruksmark.

12 apr 2021

HD meddelar dom om bygglov i Kungsbacka

Läs mer om Högsta domstolens beslut här.

12 apr 2021

Klimatdeklaration för byggnader

I en proposition föreslår regeringen en ny lag om klimatdeklaration för byggnader.

12 apr 2021

Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

Det föreslår regeringen i en proposition.

16 mar 2021

EU

Ny EU-dom om artskydd

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021

1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,