Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Inget bygglov för ett telekommunikationstorn på naturmark

Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

9 nov 2020

Vägledning om buller från idrottsplatser

Boverket har tagit fram vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av PBL.

13 okt 2020

Formkraven på förhandsavtal för bostadsrätter

Inför upplåtelse av en bostadsrätt kan förhandsavtal ingås. I denna analys diskuterar Bob Nilsson Hjorth detta krav utifrån två avgöranden från Svea hovrätt.

24 sep 2020

Fastighetstaxeringen inte längre avgörande för bedömningen av brukningsvärd jordbruksmark

Tre avgöranden från MÖD ändrar tidigare praxis. Jurist Sara Löfqvist diskuterar avgörandena. 

7 sep 2020

Tydligare genomförande av MKB-direktivet i PBL

Med anledning av att EU-kommissionen kritiserat Sveriges genomförande av MKB-direktivet lämnas nu förslag på ändringar i PBL i en promemoria. 

17 aug 2020

Över 600 miljoner till svensk infrastruktur

Åtta svenska projekt får över 600 miljoner kronor från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF-fonden).

17 aug 2020

Bostadsrättsförenings kamerabevakning strider mot GDPR

Datainspektionen har granskat en bostadsrättsförening som kameraövervakar föreningens bostadshus. 

16 jun 2020

MÖD-mål om preklusion

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i MÖD-mål om preklusion.

1 jun 2020

Så påverkar säkerhetsskyddslagen kommunal verksamhet

Fler aktörer kan komma att omfattas av nya säkerhetsskyddslagen. Hur påverkas kommuner? Vad utgör en säkerhetskänslig verksamhet? Och hur bedöms det?

7 maj 2020

Beslut om undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Regeringen har beslutat om en förordning om undantag från vissa regler i PBL för tillfälliga vårdbyggnader till följd av covid-19.

5 maj 2020

Miljötänk vid offentlig upphandling av byggentreprenader

Regeringen vill minska klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

6 apr 2020

Virusets framfart påverkar även årsstämmor

Regeringen föreslår ny lag som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

2 apr 2020

HD anser att bostadsrättshavare är kända sakägare och att de därför ska underrättas om bygglov

Chefsjuristen Sven Boberg konstaterar att besluten kan få stora konsekvenser för handläggningen av bygglovsärenden. Både kostnader och tidsåtgång kan öka.

12 mar 2020

Nya regler om bygg- och rivningsavfall

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss nya regler som ska minska avfall från byggen och rivningar. 

10 mar 2020

Snart får du bygga större komplementbostadshus

Den maximala storleken på komplementbostadshus som får byggas utan bygglov ska bli 30 kvadratmeter.

12 feb 2020

Regelverket för bygglov ses över

Regelverket för bygglov ska ses över för att det ska bli enklare, effektivare och mer ändamålsenligt.

11 feb 2020

Förslag om laddinfrastruktur i byggnader

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om bland annat krav på laddinfrastruktur i byggnader.

15 jan 2020

Gå till sida: 1, 2, 3, 4 (denna sida), 5, 6, 7, 8, 9,