Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Lagändringar på miljöområdet vid årsskiftet16x9.jpg

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

Lagändring om kalkstenstäkter upphör

Den 15 oktober 2021 infördes lagändringar som möjliggjorde en regeringsprövning enligt miljöbalken av en ansökan om tidsbegränsat tillstånd att bedriva en verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av täktens anläggningar. Detta gjordes bland annat för att täkten behövdes för väsentliga allmänna intressen och säkerställa behovet av kalksten. Lagändringen upphör dock att gälla nu vid utgången av 2021.

Straffansvar för ringa nedskräpningsförseelse införs

Undantaget för ringa nedskräpningsförseelse tas bort från den 1 januari 2022. På grund av detta är det enligt ändringen straffbart från och med den 1 januari 2022 att exempelvis fimpa en cigarett, slänga ett godispapper, spotta ut ett tuggummi eller något annat dylikt. Detta är straffbart med ett bötesbelopp om 800 kr. Ytterligare införs ett bemyndigande som möjliggör att avgiftsbelägga producenter för att täcka det allmännas kostnader för hanteringen av nedskräpat avfall. En annan sak är ett bemyndigande för att tydliggöra att föreskrifter får meddelas om hanteringen av bränslen.

Åtgärder för hållbar användning av engångsplast införs

Flera förordningar om plast träder ikraft vid olika tillfällen med start den 1 januari 2022. Det som träder ikraft under året med start från den 1 januari är bland annat ett förbud som införs för bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, samt tallrikar, muggar och matlådor av expanderad polystyren. Genom förordningarna förbjuds även konfetti utomhus, dessutom ska det finnas möjlighet att få både mat eller dryck serverad i ett flergångsalternativ och inte endast i engångsmugg eller matlåda. Ansvaret åvilar den som serverar mat och dryck.

Genom förordningarna regleras även producenters roll. Producenter ska enligt förordningarna betala nedskräpningsavgifter, vissa engångsplastprodukter ska vara märkta, plastflaskor för dryck ska innehålla återvunnen plast och dryckesbehållare ska utformas så att korken är fäst vid behållaren. Retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas även och avslutningsvis införs ett producentansvar för fiskeredskap och cigaretter.

Nytt om elproduktion till havs

Från den 1 januari 2022 ges Svenska kraftnät genom en förordning i uppgift att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium. Detta görs där det existerar möjligheter för flera elproduktionsanläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av målet om förnybar elproduktion.

Förenklade regler för elledningar

Den 1 januari 2022 införs flera nya och utökade undantag från tillståndskrav enligt ellagen för att dra och använda vissa elledningar. Exempelvis införs en möjlighet att dra ledningar mellan en byggnad med solceller till en närliggande byggnad utan tillståndskrav. En annan sak är att tillstånd för ledningar inte behövs för att bygga ut och driva laddningsanläggningar för fordon vid trafikleder.

Klimatdeklaration för nya byggnader införs

Från och med den 1 januari 2022 råder krav på klimatdeklaration för byggnader. Deklarationen ska återge den påverkan på klimatet som uppstår vid uppförandet av den särskilda byggnaden. Genom kravet ansvarar byggherren för att upprätta och lämna in deklarationen till Boverket. Boverket är tillsynsmyndighet och ska föra register över deklarationerna. Kommunens byggnadsnämnd får meddela slutbesked först när byggherren har visat att deklarationen har lämnats in eller när det har gjorts sannolikt att det inte finns någon skyldighet att lämna in en sådan.

Ny skattelättnad för cykelförmån införs

En skattelättnad för förmån att använda cykel som tillhandhålls av arbetsgivare för privat bruk införs den 1 januari 2022. Syftet med införandet är att öka cykelpendlingen som kan skapa positiva effekter på miljö, stadsutveckling och hälsa.

Avgift för virkesupplag upphör

Den 1 januari 2022 införs ett undantag från den statliga väghållarens möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd för upplag av virke eller skogsbränsle. 

Nytt om ekologisk produktion

En ny EU-förordning om ekologisk produktion gäller från den 1 januari 2022. Detta medför förändringar för ekologiska odlare och djurhållare i Sverige. Konkret innebär det nya på området att möjligheterna till att få generella undantag minskar.

Nytt om läkemedel för djur

Efter ändringar från den 1 januari 2022 ska apotekspersonal omfattas av tystnadsplikt när de expedierar läkemedel för djur. Öppenvårdsapotek ska lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten vid expedieringar av recept avseende djurläkemedel. Flera myndigheter som Statens Jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och Läkemedelsverket får bättre tillgång till uppgifter i uppföljnings- och tillsynsyfte. Detta gäller även veterinärer och djurägare samt djurhållare.

Publicerad 13 jan 2022

John Woivalin

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Avfallslagstiftningen
Våtmarken och juridiken

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen diskuterar vår miljörättsjurist John Woivalin kring ett MÖD-mål om tillstånd för bergtäkt med mera.

19 apr 2023

I slutet av mars beslutade tingsrätten att utfärda stämning i det uppmärksammade grupptalemålet mellan 300 personer och staten. Staten ges tre månader att lämna sitt yrkande.

18 apr 2023

Regeringen har beslutat om en förordning om en andra omgång av elstöd för att stötta hushåll som drabbas av höga elpriser. Den börjar gälla den 27 mars 2023.

14 mar 2023