Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kommunens uttag av gatukostnader bedöms strida mot egendomsskyddet

Kommunen beslutade att ta ut gatukostnadsavgifter för tre möjliga fastigheter av en fastighetsägare. Hovrätten konstaterar att uttaget av sådana avgifter strider mot egendomsskyddet och förpliktar kommunen att betala skadestånd till fastighetsägaren. 

mark_miljo_Uttag_av_gatukostnader_16x9.jpg

I samband med ny detaljplan och bebyggelse i en kommun i Västsverige tilldelades en fastighetsägare – utan att ha begärt det – tre byggrätter på sin fastighet och ålades att inom en dryg månad betala gatukostnadsavgifter om cirka 600 000 kr till kommunen avseende tre möjliga nya fastigheter. Fastighetsägaren ansåg att åläggandet att betala ett så stort belopp inom så kort tid för byggrätter som han ännu inte använt utgjorde en otillåten inskränkning av hans rätt till skydd för sin egendom. Kommunen ansåg att egendomsskyddet inte hade överträtts.

Hovrätten bedömer att uttaget av gatukostnader kan utgöra en inskränkning av egendomsskyddet. För att uttaget ska vara tillåtet krävs att ingreppet är proportionerligt. Proportionalitetsbedömningen är en slags intresseavvägning mellan det allmännas fördel av att kunna ta och få betalt och den skada den enskilde lider av att betala. I bedömningen ska ingreppets ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening beaktas.

Vid proportionalitetsbedömningen har hovrätten kommit fram till att det inte var nödvändigt för kommunen att kräva betalning för fastigheter som ännu inte existerade. Det hade varit möjligt för kommunen att avvakta med att begära betalning. Med tanke på det höga belopp som fastighetsägaren krävdes på inom kort tid står kommunens fördel av att få betalt i förskott inte heller i rimlig proportion till den skada som fastighetsägaren drabbades av. Hovrätten menar därför, till skillnad från tingsrätten, att uttaget av gatukostnadsavgifter strider mot egendomsskyddet och att fastighetsägaren har rätt till skadestånd.

Hovrätten är enig i sin dom.

Publicerad 10 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att fastighetsägare ska få utökade möjligheter att bryta med hyresgäster som begår brottsliga handlingar.

22 mar 2024