Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

Fråga: Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

skola_betyg_termin16x9.jpg

Svar:

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas, 3 kap. 16 § skollagen. Om en elev byter skola under terminen gäller det att ni följer 3 kap. 12 j § skollagen om information som ska lämnas över.

3 kap. 12 j § lyder:

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Uppgifter om en elevs kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt är ofta relevant att lämna över när en elev byter skola. Det gäller även när en elev inte har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan till exempel, som i ert fall, vara fråga om att en elev byter skola under pågående läsår innan betyg har satts. I ett sådant fall kan även information om tidigare undervisningsinnehåll behöva överlämnas.

Maria Bjurholm Lindensved
Jurist/rådgivare, JP Skolnet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Senast uppdaterad 7 maj 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området