Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

Fråga: Vem sätter betyg när elev byter skola under terminen?

skola_betyg_termin16x9.jpg

Svar:

Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas, 3 kap. 16 § skollagen. Om en elev byter skola under terminen gäller det att ni följer 3 kap. 12 j § skollagen om information som ska lämnas över.

3 kap. 12 j § lyder:

När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller grundsärskolan till gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt.

Uppgifter om en elevs kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt är ofta relevant att lämna över när en elev byter skola. Det gäller även när en elev inte har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan till exempel, som i ert fall, vara fråga om att en elev byter skola under pågående läsår innan betyg har satts. I ett sådant fall kan även information om tidigare undervisningsinnehåll behöva överlämnas.

Maria Bjurholm Lindensved
Jurist/rådgivare, JP Skolnet

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 7 maj 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bedömning och betygsättning
Skoljuridik för skolchefer

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024