Logga in

Glömt ditt lösenord?

Vem har arbetsmiljöansvar?

För att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar behöver arbetsgivaren många gånger fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten. Men i vissa fall kan en person ha ansvar i arbetsmiljöarbetet även om det aldrig har uttalats vare sig skriftligt eller muntligt. Ansvaret kan då vara underförstått eller följa av innehållet i tjänsten.

arbetsliv_Vem_har_arbetsmiljoansvar_16x9.jpg

Arbetsmiljöansvar innebär en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att undanröja eller minska risken för att någon drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Vilka som har arbetsmiljöansvar framgår av 3 kap. arbetsmiljölagen, AML. Några exempel är arbetsgivare, den som hyr in arbetskraft, den som tillverkar maskiner och farliga ämnen, den som har samordningsansvar på ett gemensamt arbetsställe, exempelvis en byggherre, och den som råder över ett arbetsställe, till exempel en affärsinnehavare. I samma kapitel beskrivs det även vilka skyldigheter som allmänt ligger på dem som har arbetsmiljöansvar. Ansvaret kan vara mer eller mindre omfattande. Det mest vidsträckta ansvaret ligger dock hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan vara en juridisk person, till exempel ett bolag, en kommun eller en region, eller en fysisk person om han eller hon exempelvis driver ett eget företag under enskild firma.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter


I större verksamheter behöver arbetsgivaren fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet på olika personer för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Av 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) framgår det att arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. 

Det är viktigt att tänka på att den eller de som får arbetsmiljöuppgifter har tillräckliga kunskaper och kompetens om arbetsmiljöreglerna och fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall samt kunskaper om hur han eller hon kan vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om det finns fler än tio arbetstagare i verksamheten ska fördelningen ske skriftligt.

Konkludent ansvar för arbetsmiljöuppgifter


I vissa fall har en person ansvar för uppgifter i arbetsmiljöarbetet utan att detta har uttalats vare sig muntligt eller skriftligt. I dessa fall är fördelningen konkludent, det vill säga underförstådd. Ordet konkludent betyder i detta sammanhang att någon genom sitt beteende visar att han eller hon tagit på sig ett visst jobb. Det vill säga att man de facto utför vissa arbetsmiljöuppgifter. Det är också naturligt att vissa befattningar innehåller en eller flera arbetsmiljöuppgifter. Till exempel är det befogat att en arbetsledare (förman) som har arbetsgivarens uppdrag att ”leda och fördela arbete” även har ett konkludent ansvar för en eller flera arbetsmiljöuppgifter.

I vissa fall följer också ett visst ansvar för arbetsmiljöuppgifter av innehållet i tjänsten. Till exempel för lärare. En lärare som har ett direkt tillsynsansvar för barnen har normalt även ansvar för elevernas arbetsmiljö under en sådan tillsyn. Lärarrollen är ett bra exempel på när arbetsmiljöuppgifter följer av tjänsten. Som lärare har man en tydlig arbetsledande roll och med det följer per automatik ett visst ansvar för elevernas arbetsmiljö. Det här gäller alltså även om det aldrig uttalats att läraren är ansvarig för arbetsmiljön i klassrummet.

Vill du lära dig mer om arbetsmiljöansvar och annan arbetsmiljöjuridik?

Arbetsmiljö stor.png
Missa inte webbkursen Arbetsmiljö bas. Den ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöjuridik och passar hela din organisation. Kursen tar upp ansvarsfrågor, samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om webbkursen här >>

Publicerad 14 okt 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy