Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Vem ansvarar för tillgång till personal, vårdplatser och material inom vården?

Coronaviruset covid-19 påverkar just nu hela världen och särskilt hårt ansatt är hälso- och sjukvården som måste fortsätta bedriva god och säker vård under tuffa förutsättningar. I den här artikeln svarar JP Infonets expert regionjurist Linda Larsson på frågor som rör resurser under katastroflägen och tillgång till sjukvårdsmaterial.

 

Omfördelning och utökning av resurser under katastroflägen

Det är upp till sjukvårdshuvudmannen, i första hand regionerna, att försöka omdisponera befintliga resurser och om det är möjligt att utöka resurserna avseende personal, lokaler och utrustning i förhållande till det vårdbehov medborgarna har. I det sammanhanget kan även de privatfinansierade vårdgivare som regionen har avtal med engageras.

I lägen av katastrof som under pågående covid-19 pandemi, sker omfördelningen i enlighet med den katastrofplan som regionerna har. Vårdgivaren ansvarar, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,  för att det finns ett ledningssystem som även kan hantera uppgiften att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i kris.

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska det där det bedrivs vård finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. Regionerna ska enligt HSL planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård. Regionerna ska vid planeringen beakta den hälso- och sjukvård som erbjuds av andra vårdgivare och också planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Beredskap och tillgång till sjukvårdsmaterial

Idag finns inga nationella riktlinjer för lager av sjukvårdsmateriel, utan ansvaret är i första hand upp till regionerna. Beredskapen skiljer sig åt beroende på vilken riskbedömning som görs och vilka politiska beslut som regionpolitikerna fattar. Regionerna kan begära hjälp med tillgången till beredskapsmaterial, som vårdhygieniska förbrukningsartiklar, från Socialstyrelsen som är ansvarig myndighet. Något egentligt beredskapslager finns dock inte längre kvar hos Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har dock med anledning av covid-19 pandemin av regeringen utnämnts till nationell inköpscentral för sjukvårdsmaterial, skyddsutrustning och viss medicinskteknisk utrustning för att kunna samordna fördelningen av material över landet. Socialstyrelsen ska även så långt som möjligt ta initiativ till att snabbt få igång produktion av material i Sverige.

 Linda Larsson.jpg

Linda Larsson
Regionjurist, Region Skåne
Linda Larsson juridik AB

Det här en redigerad och förkortad version av Linda Larsson analys för JP Sjukvårdsnet. I vår informationstjänst hittar du hela analysen med hänvisningar till lagtext och annat fördjupande material. I tjänsten hittar du även svar på frågor om arbetsmiljöskydd för vårdpersonal vid kontakt med smittade patienter, katastrofmedicin, krisberedskap, smittskydd, sekretess och mycket mer. Läs mer om tjänsten och ansök om att testa gratis här.

Publicerad 31 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy