Vad gäller när patientsäkerheten hotas av brist på personal och material?

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. Det gäller även i katastroflägen, som i samband med covid-19 situationen. Men vad gäller när patientsäkerheten hotas av brist på personal och material? JP Infonets expert regionjurist Linda Larsson reder ut frågan.


Skyldigheten att ge god vård

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård. För att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen är det viktigt att all vård, behandling och rådgivning sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket slås fast i patientsäkerhetslagen (PSL) och patientlagen (PL).

Kravet på att vården ska bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet innebär bland annat att personalen är skyldig att känna till och iaktta de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen meddelar angående vården. Personalen måste också följa utvecklingen inom sina respektive områden, så att de vid varje tillfälle kan ge den vård som är motiverad med hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Avvägningar och omprioriteringar under covid-19

I katastroflägen som i samband med covid-19 situationen gäller alltså fortfarande att vården ska vara sakkunnig och ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I vissa fall kan dock en tydligare avvägning behöva göras, exempelvis att omfördela personal från en arbetsuppgift till andra eller att ta hjälp av vårdstudenter, pensionärer eller andra med kunskap inom vårdyrken. Vårdgivaransvar är då att resursfördela att det finns erfaren personal på rätt plats och att mindre erfaren och tillfällig personal kan bistå med andra uppgifter för att på så sätt frigöra erfaren personal.

 När det gäller material kan brist medföra att omprioriteringar måste göras. Kanske är det bättre att desinfektera och återanvända engångsmaterial såsom skyddsvisir istället för att inte använda några skyddsvisir alls. Vid en sådan bedömning är det viktigt att nogsamt gå igenom eventuella risker som förfarandet innebär ställt mot eventuella vinster det medför att exempelvis fortsätta att kunna använda engångsmaterial. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har även nyligen uttalat sig kring frågor om egentillverkade visir och skyddsutrustning.

 Tydliga rutiner för att upprätthålla vårdhygien och patientsäkerhet måste så långt som möjligt vägleda vårdpersonalen. Var och en av vårdpersonalen ansvarar enligt PSL för hur de fullgör sina arbetsuppgifter, men vårdgivaren och verksamhetscheferna ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet och ledningsstrukturen.

 Linda Larsson.jpg

Linda Larsson
Regionjurist, Region Skåne
Linda Larsson juridik AB

Det här en redigerad och förkortad version av Linda Larsson analys för JP Sjukvårdsnet. I vår informationstjänst hittar du hela analysen med hänvisningar till lagtext och annat fördjupande material. I tjänsten hittar du även svar på frågor om arbetsmiljöskydd för vårdpersonal vid kontakt med smittade patienter, katastrofmedicin, krisberedskap, smittskydd, sekretess och mycket mer. Läs mer om tjänsten och ansök om att testa gratis här.

Publicerad 31 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

För att stärka regionernas arbete att uppnå vårdgarantin har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner tecknat en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2022.

17 maj 2022

Riksdagen har riktat fyra uppmaningar till regeringen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Kompetensförsörjning innebär bland annat att på kort och lång sikt säkerställa att en verksamhet har tillgång till medarbetare med rätt kompetens.

12 maj 2022

En kvinna arbetade som sjuksköterska vid en vårdcentral och gjorde i samband med sitt arbete sökningar på sin sambo i vårdcentralens journalsystem respektive bokningssystem. Hovrätten bedömer att kvinnan inte har deltagit i vården av sin sambo och att hon därför olovligen berett sig åtkomst till uppgifter om sambon. Kvinnan döms för dataintrång till penningböter.

12 maj 2022