Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utökade möjligheter till anpassningar när skolor stängs på grund av coronaviruset

Spridningen av det nya coronaviruset har lett till flera nya bestämmelser på skolområdet. Genom en ny förordning har regeringen gett skolhuvudmännen utökade möjligheter att anpassa skolverksamheten när skolor stänger, till exempel genom fjärr- och distansundervisning. Riksdagen har också antagit en ny lag som bland annat ger regeringen möjlighet att stänga skolor. Funderar du på hur verksamheten kan anpassas vid en stängning? Här beskrivs de möjligheter som finns enligt den nya förordningen.

 

NÄR FÅR FÖRORDNINGEN TILLÄMPAS?

Huvudmän för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får tillämpa bestämmelserna i förordningen i fyra olika situationer med anledning av det nya coronaviruset. 

  1. När personalens frånvaro gör det omöjligt att bedriva verksamheten

En huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit skolenheten stängd.

Att personal är ”frånvarande med anledning av det nya coronaviruset” omfattar till exempel att personalen själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas också. Det kan även handla om andra situationer med koppling till det nya coronaviruset, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts. 

  1. Efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning

En huvudman håller eller har hållit en skolenhet stängd efter samråd med smittskyddsläkare, som en åtgärd för att motverka spridning av det nya coronaviruset.

  1. Skola i avspärrat område

En skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen.

  1. Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten

En huvudman håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet.

UNDERVISNINGSTID: OBLIGATORISKA SKOLFORMER

I förordningen finns särskilda bestämmelser för de obligatoriska skolformerna, det vill säga förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola, som gäller undantag från lärotider och undervisningstidens fördelning.

Enligt förordningen får huvudmannen disponera läsåret på ett friare sätt och till exempel kan skoldagar förläggas till helger eller förlängas. Läsåret kan också förlängas in i juli och undervisningstid flyttas till nästa läsår. När det gäller årskurs 9 kan tid inte flyttas till nästkommande läsår eftersom elevernas tid i grundskolan upphör. I dessa fall får huvudmannen istället utnyttja de andra möjligheter som finns, som helgundervisning.

Eleverna ska totalt sett få den undervisningstid de har rätt till enligt lag. Det är viktigt att tänka på att om huvudmannen förlägger undervisningen till helger ska skollagens övriga bestämmelser om utbildningen tillämpas, till exempel om skolmåltider och skolskjuts. Vid planeringen behöver huvudmannen också se till att eleverna får den vila de har rätt till enligt arbetsmiljölagen.

Genom förordningen ges huvudmannen möjlighet att fördela undervisningstiden i ett eller flera ämnen mellan stadier på ett annat sätt än det som föreskrivs i timplanen. Det innebär i praktiken att en elev till exempel kan få mindre undervisning i matematik och mer i undervisning i teknik i årskurs 3 detta läsår och sedan mer undervisning i matematik och mindre undervisning i teknik första terminen i årskurs 4. Omdisponering av tid mellan ämnen och stadier behöver göras innan förordningen upphör att gälla den 30 juni 2021. När det gäller elever i årskurs 9 finns inte möjligheten att flytta tid mellan ämnen och stadier.

UNDERVISNINGSTID: GYMNASIE- OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

I förordningen finns särskilda undantagsbestämmelser för gymnasie- och gymnasiesärskolan. Genom dessa ges huvudmannen möjlighet att disponera läsåret på ett friare sätt, till exempel kan undervisning ges under helger, läsåret förlängas eller fler skoldagar läggas in under ett senare läsår. Senarelagd undervisningstid ska ges innan förordningen upphör att gälla den 30 juni 2021. För elever i det avslutande skolåret, normalt år 3, kan inte tid hämtas in under senare läsår. 

Huvudmännen för gymnasieskolan ges också möjlighet att förlägga läsårets början senare än augusti i det fall beslut om slutbetyg från grundskolan fattats så sent att antagningsprocessen inte kunnat slutföras i normal tid. I paragrafen regleras inte antagning till introduktionsprogram då det inte finns någon reglering av förfarandet till dessa program.

FJÄRR- OCH DISTANSUNDERVISNING

Huvudmän för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisning innebär att lärare och elev är åtskilda i rum men inte i tid. Distansundervisning innebär att lärare och elev är åtskilda i både rum och tid.

För att inte behöva dubblera undervisning för att uppnå den garanterade undervisningstiden har huvudmannen möjlighet att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara. Distansundervisningen kan då alltså avräknas mot den garanterade undervisningstiden. 

OMPLACERING TILL ANNAN SKOLENHET

Huvudmän för förskoleklass, grundskola och grundsärskola får möjlighet att, om det behövs, tillfälligt omplacera elever från en skola där undervisning inte är möjlig att bedriva till en annan av huvudmannens skolor. En sådan tillfällig placering ska upphöra när den inte längre behövs och eleven kan återgå till sin vanliga skola. Om eleven har behov av skolskjuts ska huvudmannen enligt skollagstiftningen tillhandahålla detta.

ENTREPRENAD TILL ANNAN HUVUDMAN

Huvudmän för grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får möjlighet att avtala med en annan huvudman att elever från en skola där undervisning inte kan bedrivas i ett eller flera ämnen, oavsett ämne, i stället ska få undervisning i någon av den andre huvudmannens skolor (entreprenad). Det kan till exempel vara en möjlighet för en huvudman som enbart har en skola och där det på denna inte går att bedriva undervisning i ett eller flera ämnen.

För elever i behov av skolskjuts ska huvudmannen enligt skollagen tillhandahålla sådan. Förskoleklassen och fritidshemmet nämns inte i paragrafen eftersom bestämmelser som möjliggör entreprenad redan finns avseende dessa verksamheter.

BESLUT OM BETYG

Om betygssättande lärare är frånvarande med anledning av det nya coronaviruset ger förordningen rektorn möjlighet att besluta om betyg. 

ÖVERKLAGANDEFÖRBUD

I förordningen stadgas att en huvudmans beslut enligt förordningen inte får överklagas. Det finns alltså ingen möjlighet för exempelvis vårdnadshavare och elever att få ett beslut enligt förordningen prövat av en överinstans.

IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHETSTID

Förordningen började att gälla den 16 mars 2020 och upphör att gälla den 30 juni 2021. Det innebär att åtgärder enligt förordningen ska upphöra senast den 30 juni 2021. Undervisningstid som inte kunnat ges under exempelvis vårterminen 2020 måste därför ges under läsåret 20/21.

Just nu sker många förändringar för skolans område till följd av coronavirusets spridning. Vill du få den senaste uppdateringen och en komplett bevakning av skoljuridik? Läs mer om och testa vår informationstjänst JP Skolnet här.

Publicerad 20 mar 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024